Pages

Saturday, September 1, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဘယ္သူေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသလဲ


လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာက လူသားမ်ားဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးလို႔ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိပါသည္။ လူ႔သားမ်ား ဂုဏ္ကိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ရာတြင္ တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကို တစ္ဦးက မခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုအတူ တစ္ဦး၏အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစား လုိက္နာရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လူူတစ္ဦးခ်င္းသာမက လူအုပ္စု
၊ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားမွာလည္း ထုိနည္းတူစြာ တစ္အုပ္စုကုိ တျခားတစ္အုပ္စုက ေလးစားရန္ႏွင့္ မခိ်ဳးေဖာက္မိေစရန္ အလြန္အေရး ႀကီးေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ်ိဳးေဖာက္ပါကလည္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲဲ႔မ်ားမွာလည္း ကမၻာအႏွံ ေပၚေပါက္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲအစည္းမ်ားသည္ ေသခ်ာစုံစမ္းမႈမ်ား မလုပ္ဘဲ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းမ်ားကို အားကုိးမႈမွာေကာင္းေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းမ်ား မွာ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈသတင္း၊ ေပၚျပဴလာျဖစ္မႈကို ဦးစားေပး၍ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ထားေသာသတင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွ ေငြေၾကး၊ အသိုင္းအဝိုင္းအားေကာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း စနစ္တက် ထုိးေဖာက္ၿပီး လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဘက္လုိက္ၿပီး တမင္တကာ ဖန္တီးထားေသာ သတင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူမိလွ်င္ေတာ့။ သတင္းလက္ဦးမႈ၊ အသိုင္းအဝိုင္းေကာင္းမႈ၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈ၊ သာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဘက္လိုက္မႈ အားသာေသာလူမ်ိဳးမွာ အသာစီး အလိုေလွ်ာက္ရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။မည္မွ်ပင္ သူတို႔မွားေစကာမႈ သူတို႔သာလွ်င္ အဖိႏွိပ္ခံ၊ သူတို႔သာလွ်င္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို လိုလားသည့္လူမ်ိဳးဟု အထင္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ကမၻာလံုးကလည္း သူတို႔ကို ဂ႐ုဏာသက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ဖိႏွိပ္ခံရသူ၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဝါးမ်ိဳးျခင္း ခံရသည့္လူမ်ိဳးမွာ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိတို႔ ကာကြယ္ျခင္းကိုပင္အစြန္းေရာက္မ်ား၊ လူသတ္သမားမ်ားဟုပင္ အထင္ခံရတတ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး၏ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္းကိုလည္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗဟုသုတနည္းပါး သည္ကတစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကို တင္ျပ၊ ေျပာျပ၊ တုိင္ၾကားႏိုင္စြမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာကသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာလူမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကိုပင္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမွန္း မသိေသာလူမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပလိုသည္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယသံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။ အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သည္အတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ကို ခံေနရမွန္းမသိ၊ စာေပလည္း မတတ္၊ ဗဟုသုတလည္းနည္းပါး၊ ေငြးေၾကးလည္းဆင္းရဲ၊ အသိုင္းအဝိုင္းလည္းမရွိ၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ထိုးေဖာက္ႏိုင္သူဟု၍လည္း တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ် မရွိသည့္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အဆိုပါသံုးႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ီးလန္႔စာ စားေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ေနရမႈမ်ားကိုမတင္ျပမီ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။

ဤသံုးႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ေရွ႕ယခင္ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ ရခိုင္၊ သက္၊ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ မရာမာ၊ ကမန္ လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရု္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ ရခိုင္၊ သက္၊ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ မာရမာ၊ ဘူးရဝါး၊ လင္းေဂး စသည့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္ အျခမ္းတြင္ သက္၊ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ ခ်င္း၊ ေမဇူ၊ ထရီပူရ(ရခုိင္)၊ နာဂ၊ ကသဲ့၊ လူခ်ိဳင္း၊ ဇူမီး၊ မဏိပူရိ စသည့္တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမွာ လူဦးေရးအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္တိုင္တုိင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းနွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သီးသန္႔ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္အထိ တည္တ့ံခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္လူဦးေရသည္ ယေန႔အထိ အဆိုပါသံုးႏိုင္ငံ နယ္စပ္အသီးသီးတြင္ (၅)သန္းေက်ာ္ ေလာက္ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရခုိင္လူဦးေရ(၆)သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ေရွ႕ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားအနက္ ေျမာင္ဦးေရွ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕မွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင့္ဘုရင့္ ႏိုင္ငံသည္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရ ဘိုးေတာ္ဘုရား(ဘိုးေတာ္ေမာင္ဝိုင္း)က တိုက္ခိုက္သိမ္းယူျခင္း ခံခ့ဲရေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါဝင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါသံုးႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရွ႕ပေဝသနီကပင္ ေနလာခဲ့ေသာ္လည္း မည့္သည့္ျပႆနာမွမရွိခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားေပါမ်ားသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ အေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္)တုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအသီးသီးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္)ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ဆင္းရဲေမြေတမႈ အလြန္မ်ားျပား ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အထိ အေနာက္ပါကိစၥတန္နယ္မွ ပါကိစၥတန္(ပထန္း) လူမ်ိဳးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အေရွ႕ပါကိစၥတန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤလီ၊ စစ္တေကာင္း (ဘဂၤလီ)လူမ်ိဳးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံအဖိႏွိပ္ခံမ်ားျဖစ္ေနေလရာ ဘဂၤလီႏွင့္ စစ္တေကာင္းသား(ဘဂၤလီ) ကုလားမ်ားမွာ ဆင္းရဲဲေမြးေတမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အသီးသီး ခိုးဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကိစၥတန္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ဆင္းရဲ ေနေလရာ ထုိႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး(႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ခုိးဝင္ေနခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ညံ့ဖ်င္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကို အတိအက်မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္)မွ ခုိးဝင္လာ သူမ်ားကို မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီး တဟုန္္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနခဲ့ရာ အေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္)ႏိုင္ငံမွ ခုိးဝင္လာသူ ဘဂၤလီမူဆလင္(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ား ကိုမတားဆီႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ရင္းစုစုေပါင္း (၁၀)ရင္းသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသရွိ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရမွာ လွည့္မၾကည့္နိုင္ခဲ့ေပ။ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္တြင္ေနထိုင္သူ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာလည္း တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ ထမင္းငတ္၍ လာသူမ်ားဆိုၿပီး ဂရုနာသက္ကာတားဆီးမႈကို မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ မိမိတို႔၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လယ္ကုလီအျဖစ္ပင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ ေစခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ေဒသမွာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ ၿငိမ္သက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သူပုန္မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပါမ်ားရာေဒသႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိလိုနီေခတ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္အထိ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ ဘဂၤလီမူဆလင္(႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)လူဦးေရးမွာ (၃၀၀၀၀)ဝန္းက်င္မွ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပုိင္း တစ္စတစ္စခိုးဝင္လာသူမ်ားမွာ မ်ားျပားလာၿပီး ဘဂၤလီမူဆလင္ (႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) လူဦးေရတစ္သိန္းခန႔္ျဖစ္လာကာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါကိစၥတန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ဘဂၤလီ မူဆလင္(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေတာ့သည္။ မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အေရွ႕ပါကိစၥတန္ (ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္) ႏုိင္ငံရွိ ေကာ့စ္ဘဇား(ဖေလာင္းခ်ိပ္) ခ႐ိုင္၊ ရာမူးၿမိဳ႕နယ္၊ နီလာဘာဇာ (ဝါးခုတ္ေခ်ာင္း)ေဒသတြင္ ပါကိစၥတန္ အာဏာပိုင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုထားရွိၿပီး စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ိဳးစံုကို သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ိဳးစံုကုိသံုးကာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားထြက္ေျပးၿပီး လူဦးေရကိုေလွ်ာ့ခ်တဲ့ နည္းပရိယာယ္မ်ားကို သံုးခဲ့ၾကသည္။ ဒါ႔အျပင္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ စပါးဆက္ေၾကးယူျခင္း၊ သစ္၊ ဝါး၊ ကၽြဲႏြားေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေမယုေတာင္းတန္းမွ ဆင္မ်ား၊ က်ားမ်ား၊ ဝက္ဝံမ်ား စသည့္ေတာေနသတၱဝါမ်ားကို ပစ္ေခတ္ၿပီး ဆင္စြယ္၊ က်ားသားေရမ်ား ေရာင္းခ်ကာ မူဂ်ာဟစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝင္ေေငြအျဖစ္ရွာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေဒသခံရခုိင္လယ္သူေဌးမ်ားကို ဓါးျပတိုက္ၿပီး ေရႊ၊ ေငြမ်ားကို လုယူျခင္း၊ ဘဂၤလီမူဆလင္(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ သစ္ေမွာင္ခုိ၊ စပါး ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ေဒသခံရခုိင္ႏွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေပၚတာေခၚ၍ မၾကာခဏ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔အတင္းအဓမၼခိုင္းေစၿပီး ျပန္လြတ္လုိက္ သည္ကား နည္းပါးပါသည္။ ရခုိင္အမ်ားစုမွာ ထုိသို႔ ခိုင္းေစျခင္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အသတ္ခံသြားၾကရသည္က မ်ားေပသည္။ မူဂ်ာဟစ္တို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ေဒသျဖစ္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသကို အေရွ႕ပါကိစၥတန္အတြင္း သြတ္သြင္းလိုၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (ယခင္အေရွ႕ပါကိစၥတန္) နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လံုးဝမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ လြယ္ကူစြာ ဝင္ထြက္သြားလာေနခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူေခါင္းေဆာင္မွာ မူဟာမတ္ကာစင္ျဖစ္သည္။ မူဟာမတ္ကာစင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္(ယခင္အေရွ႕ပါကိစၥတန္)ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းေဒသတြင္ ေမြးဖြားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘဂၤလီလူမ်ိဳး(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳနယ္မ်ားတြင္ ထင္သလိုမင္းမူေနခဲ့ၾကပါသည္။ မူဟာမတ္ကာစင္၏တပ္မွာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္က့ဲသို႔ ဖြဲစည္းထားၿပီး အင္အား(၁၅၀၀)ခန္႔ရွိသည္။ ေခတ္မွီ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ စိန္ေျပာင္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားခ့ဲသည္။ ပထမအစပိုင္းတြင္ မူဂ်ာဟစ္(ဘဂၤလီေသာင္းက်န္းသူ)တပ္ကို မူဟာမတ္ကာစင္ တစ္ဦးတည္းက ဦးေဆာင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာစင္ႏွင့္ ဘီေအဂ်ာေဖာ္(ဇာေဖာ) တုိ႔ႏွစ္ဦးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည။္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားတြင္ ေခတ္မွီလက္နက္ရွိေသာ္လည္း ႐ိုးသားသည့္ တုိင္းရင္းသား ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွာ ထင္းခုတ္ဓါး ကေလးမ်ားမွလြဲ၍ မည့္သည့္လက္နက္မွ်မရွိခ့ဲၾကေပ။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ေလရာ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စစ္ေရး႐ံႈးႏွိမ့္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္(ယခင္အေရွ႕ပါကိစၥတန္)နယ္ထဲသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္သြားသည့္အခါ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွလည္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ေကအန္ဒီအိုႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေလရာ မည္သို႔မွ် ျပန္လွည့္မၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က လာေရာက္ၿပီး တိုက္ခုိက္လိုက္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထြက္ေျပးသြားလုိက္ ျမန္မာစစ္တပ္ ျပန္သြားသည့္အခါ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၿပီး ေသာင္းက်န္းလုိက္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး (ယခ႐ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဒသခံရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ စသည့္ ေဒသခံတုိင္ရင္းသားမ်ား၏ ရြာမ်ားကိုမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မိဘမ်ားကိုသတ္ၿပီး ကေလးမ်ားကို လုယူသြားကာ ဘာသာေရးအတြင္း သြတ္သြင္းျခင္း စသည့္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ႏွင့္ တျခားတုိင္းရင္းသား မ်ားမွာ အစုိးရကလည္း ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ပုဏၰားကၽြန္း စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသာမက ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ပင္ ေျပာင္းေရြ႕ခိုလံႈ ေနခ့ဲၾကရပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အထိ (၁၀)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ႏွင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္ေက်းရြာ စုစုေပါင္း(၂၅၄)ရြာႏွင့္ တျခားတုိင္းရင္းသား (ၿမိဳ၊ ခမီး၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ မာရမာ) ေက်းရြာစုစုေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ဘဂၤလီမူဂ်ာဟစ္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္း(၂၀၀၀၀)နီးပါးလည္း အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ပါသည္။ အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္သူ ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လယ္ယာေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲရသည္။ ယင္းကာလအတြင္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာလည္း အင္အားအနည္းငယ္သာရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ရွိသည့္ ေကအန္ဒီအို၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ေနရသည့္ကတစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္နယ္စပ္ကို အေရးမစုိက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခုိင္ႏွင့္တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မ်ားစြာအတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္(ယခင္အေရွ႕ပါကိစၥတန္)မွ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားခုိးဝင္လာၿပီး ရပ္ရြာမ်ား တည္ေထာင္ကာ လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ရာတြင္ ရခုိင္ႏွင့္ တျခားတုိင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕ ျပန္လာၾကၿပီး မိမိတို႔ေနခဲ့သည့္ ရပ္ရြာမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပါေသာ္လည္း ယခင္လယ္ေျမေနရာ မ်ားတြင္ ဘဂၤလီမ်ား ဝင္ေရာက္ေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္၍ ယခင္ကလိုေနထိုင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။ ဘဂၤလီ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မူမ်ားကို မၾကခဏခံေနခဲ့ရသည္။ မၾကာခဏလည္းအသတ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတုိ႔၏လယ္ယာေျမမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသက္ထြက္ သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူအေရးပိုင္ နယ္ပိုင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးရွိ ဦးစီးအရာရွိမ်ားမွာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း ထုိအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗမာလူမ်ိဳးအာဏာပုိင္မ်ားမွာ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုသာ ၾကည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ားေပးေသာ လာဘ္ေငြမ်ားကိုရယူကာ မသိက်ိဳးကၽြ႔ံျပဳ၍သာေနခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤါလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားမွာ ဘာသာေရးလမး္ေၾကာင္းမွလာေသာေငြမ်ားကို လယ္ယာေျမအမႈႏွင့္ တျခားအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ေငြအျဖစ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳခဲဲဲ့ၾကပါ သည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွာ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)လူမ်ိဳးမ်ားေပးေသာ လာဘ္ေငြမ်ားကိုယူၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးစသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ တုိက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားဝယ္ယူကာ ဇိမ္ခံ ေနခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေရွ႕တန္းထြက္လာေသာ စစ္တပ္အတြက္ ေပၚတာလုိက္ေပးရ။ လယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ စီးပြားေရး တစ္စတစ္စက်ဆင္းလာၿပီး ေနထိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲလာၾကေသာေၾကာင္း တစ္စတစ္စ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ရခုိင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း(၅၅၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္္း(၂၀၀၀၀)ဝန္းက်င္ေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလလူမ်ိဳး(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ခုိးဝင္ေန ၾကေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)လူဦးေရ စုစုေပါင္း(၅၅၀၀၀၀)ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိ ေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရခိုင္ႏွင့္ခမီး၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ စသည့္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားကို တိုင္းၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာရွိမွန္းလည္းမသိ၊ ႏိုင္ငံတကာက သိရွိလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း သိရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၆အထိ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားသည္ ရခိုင္ႏွင့္ တျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ ရြာမီးရိႈ႕ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ကၽြဲႏြားမ်ား၊ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အတင္းအားဓမၼသိမ္းယူျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ခုိးဝင္လာသည့္ ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) ႏိုင္ငံျခားသားအေရအတြက္ အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဆုိယ္ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရမွ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာစီမံခ်က္ျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္ပူးေပါင္းကာ ခုိးဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားကုိ စစ္ေဆး ေလရာ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားမွာ တစ္ဘက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံူ ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွာ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)အနည္းငယ္ကိုသာ ဖမ္းဆီးႏိုင္လုိက္ၿပီး က်န္ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)အမ်ားစုမွာ ေန႔ခ်င္းရက္ခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔႔ ထြက္ေျပး ခိုလံႈခဲဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဖြင့္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊင့္ထုတ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ပါလွ်က္ အခြင့္အေရးပိုမိုရလုိမႈျဖင့္ အဆင့္ေက်ာ္ကာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။ မရသည့္အခါ လူမ်ိဳးေရး လုပ္ကြက္၊ ဘာသာေရးလုပ္ကြက္မ်ား ဖန္တီးကာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရပါသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး လိမ္လည္ကာ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာမွသိရွိ လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားမွာ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေနေလရာ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္တကြ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈ႕ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အမ်ားစုမွာ ဘာသာေရး ႐ႈ႕ေထာင့္တစ္ခုတည္းကုိၾကည့္ၿပီး ႏိုင္္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား၊ အားေပးကူညီမႈမ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ေျပးေနခ်ိန္တြင္ မူဆလင္ဘာသာဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားသည္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ) လူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္ဟုသာ ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ)လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီမူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈ၊ တရားမဝင္ ခုိးဝင္ေနမႈ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္မႈ မ်ိဳးစံုကိုျပဳလုပ္ၿပီး လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ေနမႈမ်ားကို မည္သူမွ်မသိရွိခဲ့ၾကပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွ မည္သည္မီဒီယာမ်ားမွလည္း မလြင့္ထုတ္ ခဲ့ၾကပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ဖြင့္ထားသည့္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ေရာက္လာသည့္အခါ ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ အဂၤလိပ္စကားတတ္ကၽြမ္းသည့္ ဘဂၤလီမ်ားက ၾကားမွ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သည္။ ထုိဘာသာျပန္ဘဂၤလီႏွင့္ ဘာသာျပန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားေသာ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ သူတို႔လုိရာကိုဆြဲၿပီး ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ အစြန္း ေရာက္ ဘာသာျပန္္မ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက အမွန္အတုိင္း ဘဂၤလီလူမ်ိဳးဟု ေျပာသည္ကုိပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး ဘာသာျပန္ေပးျခင္း၊ စာရင္းမ်ားလိမ္လည္ကာ ေရးသားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလီကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု လိမ္လည္ရျခင္းမွာ တိုင္းတစ္ပါးမွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက က်ဴးေက်ာ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ ျမင္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အတုအေယာင္ဖန္တီးကာ ေနရာရယူရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ ပညာတတ္မ်ားက ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕႐ိုးသားသည့္ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာေသာစကားမ်ားကိုပင္ ဘာသာျပန္ လုပ္ေပးခဲ့သူ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားက သူတို႔လုိရာကိုဆြဲၿပီး လုပ္ႀကံ၍ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ မသိႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ ယင္းအခ်ိန္က ဘဂၤလီ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ မေနလိုၾကေပ။ သူတို႔ေနရင္းအရပ္ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေဒသထဲမွာသာ ေနလုိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံမ့ဲျဖစ္ေနရပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မူဂ်ာဟစ္မ်ားက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်က္မွတ္ကာ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံယူ၍ အရပ္သား အေယာင္ေဆာင္ခုိလံူေနၿပီး ယာယီဗလီဝတ္ျပဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား လြဲမွားစြာေပးႏိုင္ရန္တြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္လံူ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကပါသည္္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေျပးလာေသာဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) ဒုကၡသည္မ်ားကို မလြဲသာအေရွာင္သာ၍ ဧည့္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္ဟု ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူ ေသာအခါ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မူဂ်ာဟစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးကာ ဒါကာၿမိဳ႕၊ စစ္တေကာင္းႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ သူေတာင္းစားမိသားစုမ်ားကို ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းၿပီး ကားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္လာကာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လာသူမ်ားဟု လိမ္လည္ကာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ သြင္းထားခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ သူေတာင္းစားမိသားစုမ်ားကိုလည္း အစားအစာမ်ားကုိ ေတာင္းရမ္းစရာမလိုဘဲ အလုိအေလွ်ာက္ေပးသည့္ေနရာမ်ားရွွိသည္၊ ေနရာ ထိုင္ခင္းမ်ားလည္း အဆင့္သင့္ရွိသည္ဟုဆိုကာ လိမ္လည္ေခၚေဆာင္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) အစြန္းေရာက္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ကို တုိးခ်ဲ႕ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိမူ ျမန္မာအစိုးရက ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္႔ဖြင့္ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေသာအခါ (၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ) ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ယခင္ရွိခဲ့သည့္ လူအေရအထက္ ၃ ဆမွ်မ်ားျပားၿပီး ျပန္ဝင္လာသည္ကိုသာေတြ႔ရသည္။ ထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ အိမ္ေျခ(၁၅၀)ခန္႔သာရွိေသာရြာသည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ အိမ္ေျခ (၄၅၀)နီးပါးရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဗဟိုအစိုးရသည္ မည္သို႔မွ်မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္းဆိုေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္းတြင္းစစ္ကုိ က်ားကုတ္က်ားခဲ တိုက္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျမန္ေအးသြားလွ်င္ သာေကာင္းသည္ဟုသာ သေဘာ ပိုက္ခဲဟန္္တူပါသည္။ ျပန္ဝင္လာေသာ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ) မ်ားတြင္ သူေတာင္းစားမိသားစုမ်ား ပါလာေလရာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ အလြန္တရာ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံသည္ကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးသားသည့္ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ား ေျပာျပခ်က္အရလည္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွ သူေတာင္းစားမ်ားကို ဒုကၡသည္အျဖစ္စခန္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္လာရာတြင္လည္း အဆိုပါ သူေတာင္းစားမ်ား ပါဝင္လာခ့ဲေၾကာင့္ကို သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါေခ်။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းဖြင့္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥမ်ားၿပီးဆံုး သြားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ အၿမဲတမ္းဘဂၤလီမ်ား ခုိဝင္းေနေလေတာ့သည္။ တဖန္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပီျပားေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရး အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ရန္အတြက္ စိစစ္ေလရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခိုးဝင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ားမွာ တဖန္ထြက္ေျပးသြားၾကျပန္္သည္။ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤလီမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက လက္ခံထားၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ကလိုပင္ ဘဂၤလီ (႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)ဒုကၡသည္မ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသာေခါင္းစဥ္တပ္၍ တစ္ကမၻာကိုေၾကျငာေနေလ ေတာ့သည္။ ထိုအခါ ကုလသမဂၢအပါအဝင္၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အသြင္ေျပာင္း RSO ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွ အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ႏိုင္သည့္လူမ်ားက စစ္ဝတ္စံုမ်ားကိုခၽြတ္ၿပီး အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ကာ NGO and INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ဘာသာျပန္ ဝင္လုပ္ကာ ထံုးစံအတုိင္း လုိရာဆြဲၿပီး ဘာသာျပန္ေပး၊ ေရးေပးသျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္ကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ သိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လည္း ယုံယံုၾကည္ၾကည္ပင္လက္ခံ၍ သူတို႔တင္လာသမွ် စာရင္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသို႔ အစီရင္ခံၾကေလေတာ့သည္။ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးစစ္စစ္ေနရာတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုသာ ေရးသားခဲ့ၾက သည္။ ထြက္ေျပးလာသမွ် လူေတြကုိလည္းဝါဒျဖန္႔ထား၊ ဘဂၤါလီဟုေျပာလွ်င္ မည္သည့္အကူအညီမွ် ရမည္မဟုတ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ထြက္ဆိုမွသာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီရမည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ မူဆလင္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ မီဒီယာမ်ားကလည္း ဝင္ေရာက္ဝါဒျဖန္႔ေပးၿပီး တစ္ကမၻာလံုးက အာ႐ုံစုိက္လာေစရန္ႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းကိုသာ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ လုပ္နည္းအတုိင္းပင္ ထပ္မံ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ဘဂၤလီသူေတာင္းစားမ်ားကို ညည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွာင္တခင္ဝင္ဖမ္းၿပီး ကားေပၚတင္လာကာ အလြန္တရာဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားဟု၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နာမည္ဖ်က္၊ ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီမ်ားကုိလည္းရ၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အတြက္နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရာအတြက္လည္းက်သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာဦးစားေပး လုပ္ေနၾကေတာ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚတြင္ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ)မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးက မသိႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ၊ ေျမပံု၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ရခုိင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို မည္သူမွ်လာေရာက္ၿပီး မေလ့လာခ့ဲၾကပါ။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဆးဝါးမရိွ၍ ေသဆံုးသြားခဲ့ရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္။ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ား ထဲတြင္ အမ်ားဆံုးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ခေလးငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခိ်န္က ျမန္မာအစုိးရမွာ လည္း မည္သည့္အကူအညီမွ် မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဆိုပါ ရခုိင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ ေက်းရြာမ်ားအျဖစ္ပင္ ရပ္တည္ေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံရခုိင္ႏွင့္ တျခား တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ အစုိးရ၏ႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးစုံကိုလည္းခံရ၊ ဘဂၤလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)မ်ား၏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကိုလည္းခံရ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္သည့္ UNHCR ၊ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း ခံေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမွန္အကန္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားမွာ ေဒသခံရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

Written By: Aarakan Thein

3 comments:

Anonymous said...

Islam Virus PDF စာအုပ္ ရပါျပီ။
အားလံုးထံကို ေရာက္ေအာင္ ထပ္ဆင့္ ( ထပ္ဆင့္ ) Share ေပးၾကပါ

http://www.scribd.com/doc/103583791/Islam-Virus

Anonymous said...

Why don't you mention why U Nu and Sap Shwe Tight accepted officially these people as an ethnic of Burma called Rohingya. If everyone want real peace for everyone, don't make up the history and create the fear. So many years, these people lived together under the oppression of military. Obviously different religion suffered most in racist nazi country. Rather play the blame game, everyone should look at the long lasting peace for generations to come. Nobody want to lose our children in any conflict. Think logically and open eyes.

soe naing said...

ရိုဟင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ့ ေရွးႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္သည္ကို ကေလာင္တိုက္ပြဲ ႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္နည္းၿဖင့္ တိုက္ထုတ္ေနၿခင္းသည္ လံုး၀ ေအာင္ၿမင္မွဳရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ.. ရခိုင္လူမ်ိဳး တိုင္းေတြးေတာစဥ္စားဆင္ၿခင္ၾကပါ ..ဗမာ လူမ်ိဳးေတြရဲ့ေသြးထိုးလွံဳေဆာ္ ေပးမွဳေၾကာင့္ အသင္ တို့သည္ေသြးေခ်ာင္စီးေစမည္ စစ္ပြဲကို ေရြး ခ်ယ္လိုက္ၿပီ.. သင္တို့ဧ။္မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ကို ၿပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရွိေနမည္ၿဖစ္သည္.. အခ်ိန္မီသတိရၾကပါ.. စစ္ပြဲရပ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါ.. ဗမာစစ္တပ္သည္ သင္တို့ အားလံုး၀ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ.. အင္အားၾကီးမားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာစစ္တပ္ကို သင္တို့လံုး၀ခုခံႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္..