Pages

Monday, May 7, 2012

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္းႏွင္႔ ဘဂၤလီေခၚေတာမ်ား

အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း


အပိုဒ္ ၂ 

“ လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကၿငာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးအားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင့္ အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ က်ား၊ မ

သဘာ၀ အားျဖင္ ့ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစားအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုသည့္ ဘာသာ အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခား ယူဆခ်က္ အား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္ အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆင့္အတန္း အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။

ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင့္အတန္းတစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသ နယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ နယ္ေျမ သို႔တည္းမဟုတ္ကုလသမဂၢမွထိန္းသိမ္ေစာင့္ေရွာက္ ထား ရသည့္နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာတို႔ ကို တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည့္နယ္ေျမ စသည္ျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အေထာက္အထား ျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း လံုး၀ မရွိေစရ”။

ဒါ အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း က ဘဂၤလီ ရိုုဟင္ဂ်ာေတြ အဓိက ေအာ္ေနတဲ႔ အခ်က္ပါ။ ဒီအတိုင္း သာဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွာ သူတိုု႔ကိုု ဒီတိုုင္းလက္ခံရမယ္ အေနအထားပါ၊

ဒါေပမယ္႔ အဲ႔ဒီ ေၾကၿငာစာတမ္း ရဲ ႔ …….
အပိုဒ္ ၂၉

“ (၂) မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိသံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္အျခားသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ ရိူေသေလးစားရန္အလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရ စီက်င့္သံုးေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား အျပင္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔အတြက္ တရားမွ်တစြာ က်င့္ေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ လည္းေကာင္း ဥပေဒျပဌာန္းထားသည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္”။ 


ဆိုၿပီး ထပ္ရွင္းထားၿပန္တယ္၊ ဒီတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က သူတို႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကို ထိပါး တာ မဟုတ္ ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အခြင္႔အေရးကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကာကြယ္ေနတာပါ၊ သူတို႔ က သာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အခြင္႔အေရးကို လာေႏွာက္ယွက္ေနတာပါ။

ဒီေနရာမွာ နည္းနည္း ပိုၿပီး ရွင္းေအာင္ ရွင္းဖို႔ လိုလာပါတယ္။
လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း  အပုိဒ္ ၂ အရ ဆိုရင္ ကမၻာ႔ ႏိူင္ငံအသီးသီးမွာ လူ၀င္မူ ဥပေဒေတြ ထားစရာေတာင္ မလိုေတာ႔ဘူးလိုု႔ ထင္ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ ဘာေၾကာင္႔ ထားေနရသလဲ ဆိုၿပီး ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။ ခပ္တိုတုိ ပဲ ေၿဖရမယ္ဆိုရင္ လိုအပ္လို႔ ရွိလာတာပါ၊ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ ဆိုုေတာ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း ဟာ တကမၻာလံုးမွာ ရွိတဲ႔ လူေတြ အတြက္ အကိုက္ညီဆံုုး ၿဖစ္ေစမယ္႔ စံေတြ နဲ႔ ေရးထားတာပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိူင္ငံေတြက constitution (ဖြဲ႔စည္း ပံု အေၿခခံ ဥပေဒ) နဲ႔ ညိွၿပီး မိမိ ႏိူင္ငံ အလိုုက္ သင္႔ေတာ္႔မယ္႔ ဥပေဒေတြ ကို ခ်ထားၾကရပါတယ္၊ အဲ႕ဒီလို လုုပ္ဖိုု႔ အခြင္႔အေရးေတြကိုလည္း ခ်ေပးထားပါတယ္။

 ဥပမာ
အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကၿငာစာတမ္း ရဲ ႔ အပိုဒ္ ၈
" ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေသာ္လည္းေကာင္၊ အျခားဥပေဒေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္း အတြက္ ေပးထားသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ရ လွ်င္ ထုိသို႔ ခ်ဳိးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးေသာျပဳလုပ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ နစ္နာခ်က္အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုိင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ထိ ေရာက္္စြာသက္သာခြင္႔ ရေစရမည္"
ဆိုၿပီး ေဖာ္ၿပထာတာကိုၾကည္႔ရင္ နားလည္ႏိူင္ပါတယ္။

ဒီလိုမွ အဟုုတ္ရင္ လူေတြ အကုုန္လံုုးက အေကာင္းဆံုးႏိူင္ငံေတြ မွာ ပဲ စုၿပံဳ ေရာက္ရွိသြားၾကပါလိမ္႔မယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ တစ္ႏိူင္ငံ နဲ႔ တႏိူင္ငံ ၾကားမွာ နယ္ၿခားစည္းေတြ သတ္မွတ္ၾကတာဟာ လူ႔အခြင္႔အေရး အရမလိုု အပ္ေပမယ္႔ ႏိူင္ငံတ တခု ရဲ ႔ အမိေၿမ လံုုၿခံဳ ေရး (Homeland Security) အတြက္ မရွိမၿဖစ္ လုုိအပ္လို႔ လုုပ္ေနၾကရတာပါ။

ဘဂၤလီ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ က လူ႔အခြင္႔အေရး ဆိုုၿပီး ေရာခ် လို႔ ရတဲ႔ ကိစၥ မဟုုတ္ပါဘူး၊ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အတြက္ အမိေၿမ လံုၿခံဳေရး (Homeland Security) ပါ။ ဘာေၾကာင္႔ အမိေၿမ လံုၿခံဳေရး ကို ႏိူင္ငံတိုင္း က အေရးေပးရ သလဲ ဆိုရင္  အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား National Interest အတြက္ ဆိုတာကို နားလည္ၾကပါလိမ္႔မယ္။ ဒီေတာ႔  ဘဂၤလီ ရိုုဟင္ဂ်ာေတြ ၿမန္မာၿပည္ကို ခိုး၀င္လာၿခင္း ကို ၿမန္မာၿပည္သူ တစ္ရပ္လံုုး ကန္႔ကြက္ေနၾကတာဟာ လူ႔အခြင္႔အေရး ကို မေလးစားလို႔ မဟုတ္ပဲ တမ်ိဳးသားလံုုး အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဆိုုတာ အားလံုုး လက္ခံရပါလိမ္႔မယ္။

 ဒီေနရာ မွာ ဒီဘဂၤလီ ရိုုဟင္ဂ်ာ ေတြ က ဘာေၾကာင္႔ ၿမန္မာၿပည္ထဲကို ခိုး၀င္လာရသလဲ၊ မင္းတို႔ ႏိူင္ငံ က ဒီေလာက္ စုုတ္ပ်က္ေနတာလုိ႔  သူတို႔ ကိုေထာက္ခံတဲ႔လူေတြ က ေမးလာၾကပါတယ္။ အေမးရွိလို႔ ေၿဖပါမယ္၊ ဒီ ဘဂၤလီ ရိုုဟင္ဂ်ာေတြ ဟာ သူတို႔ ရဲ ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္ ႏိူင္ငံမွာ-

 (၁) လူနည္းစု လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ၿဖစ္ၿခင္း
(၂) လူနည္းစုု ၿဖစ္သည္႔ အၿပင္ နိမ္႔ခ် ဆက္ဆံ ခံရၿခင္း
 (၃) ၿမိဳ ႔ ေတာ္ ဒါကား တြင္ သံုုးေသာ စကား အား ဘဂၤလီ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ေကာင္းစြာမတက္ၿခင္း
(၄) လူဦးေရ တိုုးပြားႏူန္း မ်ားၿပာ ကာ လူေန ထူထပ္ၿခင္း၊
(၅)စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္း ၍ အလုုပ္အကိုုင္ မရွိၿခင္း၊

 ဆိုတဲ႔ အခ်က္ေတြ အၿပင္ တဘက္ႏိူင္ငံၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာၿပည္ ၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႔ ေမာင္ေတာ နွင္႔ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ၄င္းတိုု႔ ထက္အရင္ ေရာက္ႏွင္႔ ေနထိုုင္ေနၾကေသာ  အေဆြေတာ္ ဘဂၤလီမ်ား စီးပြားေရး ေၿပလည္ေနၿခင္း ဆိုုတဲ႔ အခ်က္ေတြ ေၾကာင္႔ ခိုုး၀င္ၿပီး လာေရာက္ေနထိုင္ေနၾကတာပါ။ ၿပီးေတာ႔ တခ်ိဳ႔ေသာ ဘဂၤလီ အမ်ားစုုဟာ UN က ဒုုကၡသည္ အၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ ခံရ၍ တတိယ ႏိူင္ငံတခုု သို႔ သြားေရာက္ခြင္႔ ရေရး အတြက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ ခံၿပီး ေနထိုုင္ၾကၿခင္း ၿဖင္႔ တတိယ ႏိူင္ငံသို႔ မသြားရသည္႔တိုုင္ UN မွ ေပးေသာ ေထာက္ပံေၾကး မ်ားကို အလုုပ္လုုပ္စရာ မလိုုပဲ အေခ်ာင္ရေနေသာေၾကာင္႔ ရိုုဟင္ဂ်ာ အၿဖစ္ ခံယူေနၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စကားစပ္၍ လူ႔အခြင္႔အေရး ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား အား သတိေပးလိုုသည္မွာ မိမိ ေၿပာေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္ မည္မွ် မွန္ကန္သနည္း ဆိုုေသာ ေမးခြန္းႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔ အေရး အား အေၾကာင္းၿပ၍ အမိေၿမလံုၿခံဳေရး ( Homeland Security) ၊ ႏွင္႔ အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရး (National Security) ကိုု ထိခိုက္လာလွ်င္ မည္သည္႔ ၿပည္သူမွ် လက္ပိုက္ၾကည္႔ေနမည္ မဟုတ္ပဲ ၿပည္သူ တရပ္လံုုး ၏ အက်ိဳးစီပြား အား ဖ်တ္စီးသူ အၿဖစ္ တြန္းလွန္တိုက္ထုုတ္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သတိ ေပးအပ္ပါသည္။


 by Zaw Z Tun

0 comments: