Pages

Thursday, October 20, 2011

OPEN LETTER TO THE SECRETARY GENERAL OF UNO

အိမ္ရွင္ေတြခမ်ာ ကိုယ္႔အိမ္ကိုယ္ မနည္းျပန္လုေနရတဲ႔ ဘ၀ပါ။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဆီကို ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ အိပ္ဖြင္႔ေပးစာျဖစ္ပါတယ္။
OPEN LETTER TO THE SECRETARY GENERAL OF UNO

Secretary General
United Nation Organization
New York
United States of America                                                                          15 October 2011


OBJECTION OF ARAKAN NATIONALS TO FABRICATING STORIES OF
SO-CALLED “ROHINGYA”

Dear Mr Secretary General,

We, Arakan also known as Rakhine people of the Union of Myanmar with the present population of more than 6 million have been living peacefully in the Rakhine State. Included among 135 ethnics or nationals of Myanmar, and being one of the 7 major nationals of the country, the Rakhine State represents to native Rakhine nationals and belongs to the western Rakhine coastal strip abundant with natural wealth especially of offshore and onshore oil and gas resources. Our native is worldly known as ‘Rakhine State’ or ‘Arakan State’ and we are called either as ‘Rakhine’, ‘Arakan’ or ‘Arakanese’.
Even our loss of own reign and kingdom in 1785 AD, we have uphold our own Arakan language, Arakan culture and Arakan literature with the earnest endeavor. We Rakhine are very proud of our status as devoted Buddhists whilst our land is full of Buddhist images and historic pagodas in all parts of the land, especially as of original owners of the most sacred Maha Muni Buddha Image which we believe with strong historical evidence that it was casted in the days of Buddha’s life and the Lord Buddha himself honored the Great Image as his Replica for the sake of devotement by Rakhine unto Buddhism and the Lord himself.
All history books, maps and itineraries call us as Arakan Country and Arakanese. Renown historians of the times, namely, GE Harvey, GE H Johnston, GH Luce, Dr. E. Forchhammer, Sir Arthur Phayre, G Coedes, DG E Hall, Pamela Gutman, Moris Collis, etc., have researched our Arakan history and have written so many books, articles and papers about long and strong Buddhist kingdoms of Arakan inferring our ups and downs spanning from 3325 BC to 1785 AD as well situations of pre and post independence of Myanmar on 1948.


Now, we are seeing some Bengalis who once intruded into our land by illegal means becomes to abuse our name “Arakan” and “Arakanese” as of theirs making up with fabricated histories. They are wickedly using our names, photos and landmarks in disguise of “human rights violation” in internet websites, online or offline media and any other means. Lastly they even encroached into forums of UNO and the Organization of Islamic Conference cheating the world with their utterly fabricated stories concealing about their true images, alleging Myanmar government on violation of human rights, misinforming about history, culture and religion of our Arakan Nationals. Those rascals are indeed non-Arakanese but merely a few numbers of Bengalis just seeking for financial aids from persuasive wealthy organizations and for their self interest to find better livings at any part of the world. In fact, their eventual purpose is reverse of the Arakan State to be an Islamic statehood within or out of the Myanmar territory in the pretence of so-called “human rights movements” which is easy, popular and the most persuasive topic for soft-minded and gullible listeners all around the world. Evidences are revealing that those rascal Bengalis are funded by unaccountable organizations and are highly suspected of links to terrorist groups.

Let us reiterate that Myanmar society, history and laws never include a name of so-called “Rohingya” people or national or ethnic either in the Union or in Arakan State. Our Government has clarified it in the past and now in each and every opportunity to the world. Recently again, the Union Minister of Immigration and Population of the Myanmar Government has answered at the ongoing Parliament about it that those are recognized merely as Bengalis. It is true by all accounts that they are non-national nor citizen of the Union of Myanmar visibly as of their features, skin colour, religion, language, naming, culture, custom and manners far different from Arakanese and any other Myanmar Nationals.

The true story is that their ancestors had migrated from East Pakistan (now Bangladesh) as laborers into Arakan amid then booming rice trade due to open-up of Suez Channel, and in the post independence period, becomes rebels against the public namely as “Mujahit Armed Groups” killing, looting and plundering unnumbered Arakan people in the most atrocious ways evidently seen in historical pages of Myanmar.

In 1951, one “Abdul Gafar” with Bengali blood firstly invented the name “Rohon-nya” in respect of their stateless cum alien Bengalis organizing them to claim for Myanmar national hood, but it had been encountered strong objections from Arakanese and Myanmar scholars, writers and prudent people. The Government also turned it down and the following enactment of Myanmar Citizen Law of 1982 excluded them from Myanmar Nationals. However, they never abandon their purpose. Due to uncontrolled birth rate of those Bengalis, their population has been extremely grown year after year and they become trouble makers in most cases by terrorist acts not only in Myanmar but also in our neighbors and even in remote countries at the present.

We Rakhine people of the Republic of the Union of Myanmar do hereby request the Honorable Secretary General of United Nation Organization to be thoughtful of our sincere clarification about the true situations and to be intimated of our strongest objection to those rascals on their abuse of our profound names of “Arakan” and “Arakanese”, and on cheating the world with fabricating histories and stories in UN and other international forum.

Most importantly, we urge the Secretary General and all UN organizations to take account and pay attention to the human rights of Arakan (Rakhine) people, so that UN refrains from letting those fraudulent Bengalis and their supporters for abuse of esteemed UN forums.
In conclusion, please let us make our manifestation that our Arakan State, Arakan Land, Arakan Nationals and Arakan History are nothing concern of those dishonest Bengalis, and demand them for hands-off toward our beloved father land - Arakan (Rakhine) State of the Republic of the Union of Myanmar.
Sincerely yours,

Arakan Nationals
Republic of the Union of Myanmar


CC to
Heads of UNSC, UNGA, UNHCR, UNICEF, ILO, UNESCO, WHO, UNDP, UNIC

2 comments:

Anonymous said...

Owe Nwa mogh (rakhine) dwea, min do lu myo dwea sa dong ma rea tet lah kwa.

Anonymous said...

မဖတ္ဖူးေသာစာအုပ္အမည္ႏွင့္၄င္းထဲမွစာသားအခ်ိဳ႔ ကုိဖတ္ျပီးဗဟုိသုတရရွိဖုိ႔ေမတၱာျဖင့္တင္ျပပါသည္။ (1)၁၉၇၉ခုႏွစ္ထုတ္ ႏွစ္(၃၀)ျမန္မာ့အသံ စာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာ (၇၀)မွအသံလြင့္ခ်ိန္မ်ားကုိရုတ္တရက္အားျဖင့္တုိးခ်ဲ႔ျခင္းမျပဳႏုိင္ ေသးေသာ္လည္းတုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ

ေရွးရွဳးရ်္ တုိင္းရင္းသားဘာသာအစီစဥ္မ်ားတြင္လက္ရွိအသံလြင့္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ားအျပင္ေနာက္ထပ္ဘာသာစကားေလးမ်ိဳး ကုိတုိးခ်ံဲ႔ အသံလြင့္ရန္အစုိးရအဖြဲ.၏

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ဘာသာ၊ပအုိ႔၀္ဘာသာ၊လာဟူးဘာသာ၊ႏွင့္

ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာ အစီစဥ္မ်ားကုိတဘာသာလ်င္ ၁၀ မီနစ္စီ စတင္အသံလြင့္ခဲ့ပါသည္ ဟုပါရွိပါသည္။ (2)၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတတိယတြဲ ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၈ တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ဖတ္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၀ မွ အနည္းငယ္ေပၚျပလုိပါသည္။ အၾကံေပးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာပင္ ေမယုနယ္ျခားခုိင္၌ေနထုိင္ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုိ႔ကလည္းျပည္နယ္မလိုလားဟု ၄င္းတုိ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကအၾကံေပးအဖြဲ႔အားတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပးလွ်င္ ၄င္းတုိ႔အား ျပည္မႏွင့္တြဲ ရ်္ ခ်န္လွန္ထားရန္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြခရုိင္ကမူ ၉၀ ႏုန္းေသာရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ျပည္နယ္လုိလားေၾကာင္း၊

ေက်က္ျဖဴခရုိင္ တြင္ျပည္နယ္လုိလားသူမ်ားႏွင့္မလိုလားသူမ်ား အညီအမွ်ရွိသည္ဟုယူဆပါေၾကာင္းေပၚျပထားပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈ တြင္.........ဦးလွထြန္းျဖဴႏွင့္ရန္ကုန္ရွိထင္ရွားေသာ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔သည္အာရကံနီစတန္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိေရးအတြက္ဆႏၵစုိင္းျပင္းေနျပီး အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရန္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္ဟုပါရွိပါသည္။ (3) ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ( ေမယုေရွးေရး)စာအုပ္ကုိလည္းဖတ္ေစလိုပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ( UNIVERSITY OF RANGOON) REGISTRATION No. 113/59 , DATE 3rd DECEMBER 1959 ျဖစ္ပါတယ္။ (4)ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၉)စာမ်က္ႏွာ (၉၀) မွအနည္းငယ္ ေရးထားသည္။ ေမယုနယ္ျခားခရုိင္တြင္ လူဦးေရး ၄သိန္း ၅ သိန္းရွိပါသည္။ ၇၅ ရာခုိင္ ႏုန္းမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ရခုိင္၊ ဒုိင္းနက္၊ျမိဳ၊ ခမြီးစေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔သည္ အစၥလာမ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ရခုိင္တုိ႔သည္ ဗုဓၵ၀ါဒီမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ နတ္မ်ားကုိ. ကုိးကြယ္ဆည္း

ကပ္ၾကေလသည္။ ဟုပါရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္မ်ားစြာဖတ္ရွဳးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္

ငံေတာ္ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံပထ၀ီ၀င္ အထက္တန္းျပစာအုပ္

(ေက်ာင္းသုံးျပဌာန္းစာအုပ္)၏ စာမ်က္ႏွာ(၈၆)တုိင္းရင္းသားမ်ားျပန္႔ႏွံ့ေနထုိင္ပုံေခါင္းစဥ္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပုံတြင္ၾကည့္ပါ။ ဖတ္ပါ။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔ထုတ္ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရးစာေစာင္ကုိ (စိတ္၀င္စားရင္ရွာဖတ္ပါ) နဲ႔နဲ႔ေလးေတာ့ေရးေပးထားခဲ့မယ္။ ေခါင္းစဥ္က (ေပ်ာက္ေသာသူျပန္ ရ်္ ေတြ႔သည့္ပမာ)ျဖစ္

ပါတယ္။ ယခုေမယုနယ္ဟုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ ၊ေမာင္ေတာနယ္မ်ားတြင္(၉၇) ရာခုိင္ႏုန္းသည္

ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာအမည္ကုိ ျပည္မ ကလူထုုကမသိ၊ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕႔၏ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပည္မ ကလူထုက မျမင္၊ျပည္ေထာင္စုသားစစ္ျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏မ်ိဳးရုိး

စဥ္ဆက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမွတ္တမ္းတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္မေပၚထင္ေပ်ာက္ျပီးေနသကဲ့သုိ႔ပင္ရွိခဲ့သည္။ တနည္းဆုိေသာ္ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ေပ်ာက္ေနေသာသူတစ္ ေယာက္ပမာရွိခဲ့ေပ၏။တကယ္ေတာ့ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့အမည္နဲ

႔ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိုးသားထုၾကိးဟာျပည္ေထာင္စုသားအျဖစ္ရွိခဲ့ တာဟာ ရခုိင္ဘုရင္ေခတ္ကတည္းကျဖစ္ေပသည္ ဟုေရးသားထားသည္ဖတ္ရပါသည္။ ယခုေရးသမွ်သည္လည္း မူရင္းတုိင္းေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊဲမွားစြာ သုိ႔မဟုတ္ မိမိအေဘာ္ျဖင့္ေရးသားသည္ဟုထင္ယူဆသူရွိပါက စာအုပ္၏မိတၱဴမွန္ကုိလိပ္စာပုိ႔လွ်င္လိပ္စာအတုိင္းေပးပုိ႔ပါမည္။

ရန္ႏုိင္စုိး