Pages

Tuesday, November 8, 2011

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၃/၂၀၁၁

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္၊ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၱရာလ္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရွိ သည္။
လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ထာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာေဘာင္အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးခရီးတြင္ တစ္ႏွစ္တာျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အမ်ိုဳးသားႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ခရီးသို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိပါသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ိဳ႔က “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) ႏွင့္ “(Arakan) ဟူေသာစကားလံုးမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလွ်က္ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လိမ္ညာရန္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကေသာ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ နားလည္မႈလြဲမွားမည္ကို သတိႀကီးစြာထား၍လည္းေကာင္း၊
မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္၌ ေနသားတက်ျဖစ္ေနၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၾကား၌ စိုးရိမ္ေသာကမျဖစ္ေစလိုျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊
ရခိုင္ေဒသ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးအေပၚ မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားအေပၚ သေဘာထားအရ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္း မသက္ေရာက္ေစလိုသည့္အတြက္လည္းေကာင္း ဤသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို အေဆာတလွ်င္မျပဳလုပ္ဘဲ အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္ ကိုယ္က်ိဳးရွာဘဂၤါလီမူဆလင္တစ္စု၏ လုပ္ႀကံေ၀ါဟာရျဖစ္ေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုးကို သတင္းဌာနမ်ားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးစြဲလာျခင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာေဒသကို အစြဲျပဳမွည့္ေခၚသည့္ “အာရကန္” (Arakan) ေ၀ါဟာရကိုအသံုးျပဳၿပီး ရခိုင္ေဒသသည္ သူတို႔ပိုင္နက္ေနေျမေဒသဟုပင္ အတင့္ရဲစြာ သံုးႏႈန္းေျပာဆို ေရးသားထုတ္ေ၀လာသည့္အတြက္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅၊ ၆၊ ၇)ရက္ေန႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတို႔၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဤေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
သေဘာထားေၾကျငာခ်က္
၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ေ၀ါဟာရသည္ ေဒသိယစကားလည္းမဟုတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမွမရွိသည့္ လုပ္ႀကံစကားတစ္လံုးသာျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ထိုစကားလံုးကိုအသံုးျပဳၿပီး အခြင့္ေကာင္းယူရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္ႏွင့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုးသံုးစြဲျခင္းကို လံုး၀ကန္႔ကြက္သည္။

၂။ အစိုးရဌာဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အစိုးရမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဟူသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) စကားလံုးကို လံုး၀မသံုးစြဲၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။
၃။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ တျခားလူမ်ိဳးတစ္ခုခုက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္း၌ နားလည္မႈလြဲမွားေစရန္ရည္ရြယ္၍ “အာရကန္”(Arakan) ေ၀ါဟာရကိုအသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာေနျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သည္။
၄။ “အာရကန္” (Arakan) ဟုေခၚေ၀ၚသည့္နယ္ေျမသည္ သူတို႔နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္က်က်သမိုင္းလိမ္ေနျခင္းကို လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး ေထာက္ခံအားေပးေနၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ဆိုးေမြကိုက်င့္သံုးေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သတင္းဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပကတိအေနအထားကို ေလ့လာသံုးသပ္မႈမရွိဘဲ မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ တိုက္တြန္းသည္။
၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌မွီတင္းေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ယေန႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ မူေဘာင္အတြင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။
၆။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်တိုးပြါးလာေသာ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို အမ်ိဳးသားအက်ပ္အတည္း တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ထိုသို႔လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈ၏အေျခခံေၾကာင္းတရားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းမွျဖစ္ေစ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး၍ “ရိုဟင္ဂ်ာ” (Rohingya) ျပဳျခင္းကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံႏိုင္။ “ဘဂၤလီမူဆလင္” လူမ်ိဳးဟုသာ လက္ခံသည္။
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္။
၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ တန္းေဆာင္မုန္းလဆန္း (၁၂) ရက္၊ တနလၤာေန႔။

3 comments:

Anonymous said...

Thanks for the post!

Anonymous said...

နိုင္ငံျခားသတင္းဌာနေတြ BBC, VOA, DVB, Mizzima, Irrawaddy အာရပ္မူစလင္ေတြဆီက နွုတ္ပိတ္ခ ေဒၚလာဘယ္ေလာက္ေတာင္ရထားသလဲ သိခ်င္ပါသည္။ တျခားတိုင္းရင္းသား ေတြ အေျကာင္းေရွ့တန္းမတင္ပဲ ဒီရုိဟင္ဂ်ာ အမည္တပ္ ဘဂၤလီေတြ အေရးကို ပဲ ေရွ့တန္းတင္ ေနတာရဲ့ ေနာက္မွာ အာရပ္ေဒၚလာ ေတြရွိတာေျကာင့္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြ က ဓာတ္ပံုနဲ ့တကြ ေတြ ့ေနရပါျပီ။ နိုင္ငံျခားဒီမိုေတြဆီက မူစလင္ေတြက လည္း အခ်ိန္တန္ေတာ့ ဘာသာတူ ၊ ေသြးတူ သားတူ မူစလင္အခ်င္းခ်င္း အေရးကို ပဲ ေတာင္းဆိုလာျကပါျပီ။ မူစလင္ေသြးကစကားေျပာတာကိုး ၊ ေ၀နွင္းပြင့္သုန္လိုေပါ့။ နိုင္ငံျခားဒီမိုေတြ က မူစလင္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာ ေတြေပး ေနတာ ရဲ့ေနာက္မွာ အာရပ္မူစလင္ကမၻာရဲ့ ေဒၚလာသန္းနဲ ့ခ်ီေပးျပီး ျမန္မာအစၥလာမ္ ကမ္ပိန္း ပေရာဂ်က္ ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာကို ေတြ ့ေနရပါတယ္။ ဒီမိုအေရးနဲ ့အမ်ိဳးသားေရး ေရာခ်လာတဲ့ နိုင္ငံျခားက သစၥာေဖါက္ ျမန္မာေတြရဲ့ ဥာဏ္မရွိတဲ့ ဦးေနွက္ေတြနဲ ့ အာရပ္မူစလင္ေတြ ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူထားတဲံ ျမန္မာျပည္က မူစလင္ေတြ ရဲ့ အျကံအစည္ေတြကို ေတြ ့ေနရပါတယ္။ Burma Campaign UK ကေန Burma Islamic Campaign UK ျဖစ္လာေနပါျပီ။ သတိသာထားျကေတာ့။

Anonymous said...

ရခိုင္လူမ်ိဳးမွမဟုတ္ပါဘူး..ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးညီညြတ္စြာကန္႔ကြက္ၾကပါ.

(ရုိဟင္ဂ်ာအလုိမရွိသူ)