Pages

Thursday, June 14, 2012

ၿမန္မာၿပည္ၿခံစည္းရိုး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကဲ႔သို႕ လုပ္သင့္သည္

အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္။

အိႏၵိယနိုုင္ငံသည္ အာရွတိုက္၏ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းအင္အားၾကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၄င္းနိုုင္ငံသည္ အျခားေသာ နိုုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုုန္းပိုုင္းတြင္ ၁၅၁၀၆ ကီလိုုမီတာခန္႕ ထိစပ္လ်က္ရွိျပီး ကမ္းရိုုးတန္းပိုုင္းတြင္ ၇၅၁၇ ကီလိုုမီတာခန္႕ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

အိႏၵိယနိုုင္ငံနွင့္ နယ္ေျမဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုုင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ကီလိုုမီတာ ၄၀၉၇ ခန္႕၊ တရုုတ္နိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၃၄၈၈ ခန္႕ ၊ ပါကစၥတန္နိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၃၃၂၃ ခန္႕၊ နီေပါႏိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၁၇၅၁ ခန္႕ ၊ ျမန္မာနိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၁၆၄၃ ခန္႕ ၊ ဘူတန္ႏွင့္မူ ၆၉၉ ကီလိုုမီတာ ထိစပ္လ်က္ရွိျပီး အာဖကန္နစ္စတန္နိုုင္ငံနွင့္လည္း ၁၀၆ ကီလုိမီတာ နယ္ေျမထိစပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

နယ္စပ္၊ နယ္ျခားေဒသကိုု စနစ္တက် စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ နိုုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါအရာေရာက္သည္ဟုု အိႏၵိယအစိုုးရမွ ယံုုၾကည္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႕ ခြဲေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ အစရွိေသာ အဖက္ဖက္ေသာ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုုမွ အခက္အခဲအဖံုုဖံုုကိုု အိႏၵိယအစိုုးရအေနျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ရပါသည္။

၂၀၀၄ခုုနွစ္တြင္ အိႏိၵယ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႕ ခြဲေရး ဌာနတစ္ခုု ဖြဲ႕စည္း၍ ၄င္း၏ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကုုန္းပိုုင္းနွင့္ ကမ္းရိုုးတန္းနယ္ျခားေဒသမ်ားကိုု အထူးဂရုုျပဳ၍ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ နွစ္နိုုင္ငံနယ္စပ္တြင္ နယ္ေစာင့္ တပ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုုးတက္ေစရန္ လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုုပ္ျခင္း၊ နယ္စပ္တြင္ ၿခံစည္းရိုုးခတ္ျခင္းနွင့္ မီးေမာင္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း စသည္တိုု႕ ျဖစ္သည္။အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယနိုုင္ငံတြင္းသိုု႕ အမ်ားဆံုုးခိုုးဝင္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႕သည္ အိႏၵိယျပည္သိုု႕ နယ္စပ္မွတဆင့္ တရားမဝင္ ခိုုးဝင္၍ အိႏၵိယျပည္တြင္းတြင္ အလုုပ္အကိုုင္ ရွာေဖြလုုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ မွာမူ ကြ်ဲႏြား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္မ်ား
တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုုကုုန္ကူးၾကသည္။ 

အိႏိၵယ-ဘဂၤလား နယ္နမိတ္ ထိစပ္မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။

- West Bengla (22167 km)
- Assam (263 km)
- Meghalaya (443 km)
- Tripura (856 km)
- Mizoram (318 km)


အိႏိၵယ-ဘဂၤလားနယ္စပ္သည္ ေျမျပန္႕ ပိုုင္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါဘဂၤလားတိုု႕၏ တရားမဝင္ စိမ့္ဝင္ေနထိုုင္မႈ၊ ၄င္းတိုု႕၏ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္အတြက္ အိႏၵိယအစိုုးရမွ အိႏိၵယ-ဘဂၤလားနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ၿခံစည္းရိုုးကာရံရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ခုုနွစ္တြင္အဆိုုပါ ၿခံစည္းရိုုးကိုု အၿပီးသတ္နိုုင္ခဲ့သည္။ ကုုန္က်စရိတ္ စုုစုုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ သန္း၆၀၀ခန္႕ ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ ၿခံစည္းရိုုးသည္ ကီလိုုမီတာ ၃၂၈၇ ခန္႕ ရွည္လ်ားၿပီး ၃ မီတာျမင့္သည္ဟုု သိရပါသည္။အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး။
ထိုုမွ်မက အိႏိၵယ နယ္စပ္လံုုၿခံဳေရးအင္အားစုုမွလည္း Shoot-At-Sight Policy ဟူေသာ တရားမဝင္ ခိုုးဝင္လာသူမ်ားအား အေမးအျမန္းမရွိ၊ ေတြ႕ရာအရပ္တြင္ ပစ္ခြင့္ရွိေသာ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုုးခဲ့သည္။ နွစ္စဥ္နွစ္တိုုင္း အိႏိၵယသိုု ့ ခိုုးဝင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ဘင္ဂလီမ်ား ရာနွင့္ခ်ီ၍ နယ္စပ္တပ္မ်ား၏ ေသနတ္ဖ်ားတြင္ အသက္ေပ်ာက္ၾကသည္။ Nazrul Islam ဆိုေသာ ဘဂၤလီမွ သူ၏ အေတြ႕ အႀကံဳကိုု ဤသိုု႕ ေျပာျပခဲ့သည္။


"ကြ်န္ေတာ္တိုု႕အဖြဲ႕ မနက္ေစာေစာ ၃ နာရီေလာက္မွာ အိႏၵိယမွ ႏြားေတြ ခိုုးထုုတ္လာၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကိုု ျပန္ဝင္ဖိုု ့ ႀကိဳးစားေနတုုန္းမွာ နယ္ေစာင့္တပ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္။ သူတိုု႕က ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ကိုု ျမင္တာနဲ႕ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း မရွိပဲ တခါတည္း ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။"ခိုးဝင္းလာသူမ်ား၏ ကံႀကမၼာ။
အဆိုပါပစ္ခတ္မႈတြင္ Nazrul Islam ၏လက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
အိႏိၵယ၏ Shoot-At-Sight policy အား ျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဝဖန္ၾကသည္။ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း နယ္ျခားတြင္ အသက္ေပ်ာက္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။ အမ်ားစုုမွာ ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ပလူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ အိႏိၵယ နယ္ေစာင့္တပ္သည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုု ရက္ရက္စက္စက္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္သည္ဟုု ေဝဖန္ၾကသည္။ အဆိုုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိႏိၵယ နယ္စပ္လံုုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ (Border Security Force) မွ အႀကီးအကဲတစ္ဦး ျဖစ္သူ Raman Srivastava က ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုုခဲ့ရာတြင္


"ဒီလိုုနယ္စပ္ကိုု ခိုုးဝင္ဖိုု႕ ႀကိဳးစားရင္ အပစ္ခံရတဲ့သူေတြအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာ မရွိပါဘူး။ သူတို႕ေတြဟာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အိႏိၵယကိုု တရားမဝင္ ခိုုးဝင္လာတဲ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ သာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာဆိုသြားပါသည္။

လူအခ်င္းခ်င္း စာနာမိေသာ္လည္း တဖက္မွ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အိႏၵိယအစိုုးရသည္ မိမိနိုုင္ငံ လံုုၿခံဳေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ေတြးမိသည္။ ကြ်န္မတိုု႕ ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ၂၅၇ ကီလိုုမီတာခန္႕ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ အိႏၵိယကဲ့သိုု႕ နယ္စပ္ ၿခံစည္းရိုုးမ်ားကိုု ရခိုုင္ကမ္းရိုုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ မားမား မတ္မတ္ ျမင္ခ်င္စိတ္မ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့သည္။

"တို႕လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုးၾကားလိုု႕
အိႏၵိယကဲ့သို႕ စည္းရိုးခတ္စို႕"
..by Qing Minya on Friday...

1 comments:

Anonymous said...

နိုင္ငံတကာမွ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ အမွန္အတိုင္းသိေစဖို ့ ရခိုင္၊ ျမန္မာ ညီအစ္ကိုမ်ား ေကာ္မန္ ့ေလးေတြ ကူညီေရးသားၾကပါအုန္း

http://www.faithfreedom.org/features/news/muslims-riots-in-burma-leaves-a-trail-of-death-and-devastation/