Pages

Thursday, December 5, 2013

ရခိုင္တို႔အတြက္ ေရြးစရာလမ္း

 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ပါတီႏွစ္ရပ္ ေပါင္းစည္းေရးအပါအ၀င္ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည့္ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးခရီးကို ရခိုင္ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။မိမိမွာ ႏိုင္ငံေရး သမား တစ္ဦး မဟုတ္သည့္ သာမန္အရပ္သား ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္၍ တင္ျပခ်က္ပါ ေ၀ါဟာရ၊ စကားလံုး မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးမဆန္ျဖစ္ေနက နားလည္ေပးၾကပါရန္လည္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္ခံ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ရခိုင္တို႔၏မူလႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွာ လံုး၀လြတ္ေျမာက္ေရးျဖစ္သည္။ဤမူက အေစာပိုင္းကာလ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြဲကိုင္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ ရခိုင္တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ မည္သို႔ပင္ရွိလင့္ကစား ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နည္းဗ်ဴဟာအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးလမ္းစဥ္ကို အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ရခိုင္တို႔ခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ခုအေရးအခင္းမွဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ျမန္မာတို႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုရာ၌ ဗမာႏိုင္ငံေရး၌ အာဏာရ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အတိုက္အခံNLDတို႔၏ ကြဲျပားေသာအေနအထားတြင္ ေရႊးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ NLD ႏွင့္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြခြင့္ရွိေနေလရာ အဆိုပါဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 


ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုသို႔ပူးေပါင္း ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္စုက တိုင္းရင္းသားမ်ားအားအခြင့္အေရးအျပည့္ေပးလိုက္က ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္နစ္နာမည္ကိုစိုးရိမ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီအား ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္ႏွင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ မေပးခဲ့ေခ်။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္အေရးပါေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို စစ္အစိုးရအလိုက်သာ စီမံေရးဆြဲေစခဲ့သည္။ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ထပ္မံက်င္းပေေပးခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ပါသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို မျဖစ္ရေလေအာင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ရလဒ္ကို ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုရွိလာခဲ့ရသည္။ ၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD) က ရခိုင္အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနည္းတူ NLDႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ အတိုက္အခံ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုကန္႔ကြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)မွာစစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုကို ေျခအေနအရ လက္ခံ၍ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ပါတီႏွစ္ရပ္၏ ျဖစ္ေပၚမႈ ကိုအေျခခံ၍ အားမနာတမ္းေျပာရလ်င္ ALD က အတိုက္အခံ NLDႏွင့္နီးစပ္ခဲ့ၿပီး၊ RNDPက စစ္အုပ္စု(သို႔) စစ္အုပ္စုအသြင္ေျပာင္းသည့္အာဏာရပါတီႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္အရ နီးစပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္း မတူညီေသာ္လည္း “ရခိုင္”ဟူေသာ အသိျဖင့္ ဤပါတီႏွစ္ရပ္တို႔ ဆံုမွတ္တစ္ခုတြင္ ေပါင္းစည္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ယင္းသို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္မည္မွ် အက်ဳိးရွိမည္နည္း။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအတြက္မည္မွ် အေထာက္အကူျဖစ္မည္နည္း။ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိး ေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစမည္နည္း။ ပါတီတစ္ခုတည္းမူျဖင့္သြားျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားကို ယခင္ကထက္ ဦးေဆာင္လမ္း ညႊန္မႈ ေပးႏိုင္မည္မွာေသခ်ာသည္။အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲမႏိုင္ခဲ့ရသည့္တိုင္ ျပည္သူလူထု၏ ညီညြတ္မႈ အင္အားကို ယခင္ကထက္ တိုးပြားေစပါမည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္မတြင္ အာဏာရႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနပါက(သို႔မဟုတ္) ယင္းအသြင္မ်ဳိးေဆာင္ေနလ်င္ လမ္းေၾကာင္းေရြးရန္ အထူးသတိျပဳရေပမည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ သတိထား သူမ်ားက ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္၍ ႏွစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ ျဖင့္သြားလိုသူမ်ားလည္းေတြ႕ရသည္။ တခ်ဳိ႕ကမူ ရခိုင္တစ္ပါတီ တည္းရွိလ်င္ အာဏာရလာပါက အာဏာရွင္ ဆန္လာမည္ကို စိုးရိမ္၍ ပါတီႏွစ္ရပ္ျဖင့္သြားလိုၾကသည္။အဆိုပါ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားမွာ၄င္းတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္က်က်ဖြင့္ဟျခင္းမျပဳရဲၾကဘဲ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီမေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ သြယ္၀ိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။ဥပမာ တစ္ဖက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေစသည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ထိုးႏွက္ မႈမ်ားျဖင့္စတင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ရခိုင္အခ်င္းခ်င္းရွက္စရာေကာင္းလွသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိုးႏွက္ ေနမည့္ အစား အမွန္တကယ္ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးအေပၚ ေစတနာရွိလ်င္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပသင့္သည္။ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရွိက ရခိုင္ျပည္သူတို႔ လက္မခံႏိုင္ေသးသည့္တိုင္ သမိုင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးကို ကြဲကြဲျပားျပား လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္ဟုထင္ပါသည္။ ရခိုင္ တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ရံုမွ်ႏွင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုလံုးကိုစြမ္းေဆာင္ႏို္င္မည္ေတာ့မဟုတ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အျခားအင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္းဟန္ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါမည္။ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီထိန္းႏိုင္ရန္လည္းလိုသည္။ ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္၍ ေနရာလုမႈမ်ား ပို၍ ျပင္းထန္လာႏိုင္သလို၊ ပါတီတြင္း ဆရာေမြးတပည့္ေမြးမႈမ်ား၊အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ားလည္းပိုကဲလာႏိုင္ၿပီး၊ တစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၏ ပါတီတြင္း သပ္လွ်ဳိ ေသြးခြဲမႈမ်ားလည္း ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္။သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားလာႏိုင္သည္။ ရခိုင္ပါတီေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ၍ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးမွာမူ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရခိုင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ ပါ၀ါ ေလွ်ာ့ေပးျခင္းရွိမရွိအေပၚမူတည္ရံုသာမက၊ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဆိုလ်င္ ၄င္းဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္အလြန္ခက္ခဲလြန္းေနသလို ရခိုင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မိမိတို႔ျပည္နယ္အစိုးရကို မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အထူး သျဖင့္ စစ္တပ္မွ အမတ္ေနရာ၂၅%ရယူထားသည့္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ပို၍ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ပါတီမဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရၿပီးမွ မဲမသမာမႈမ်ားျပဳ၍ အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုတရားစြဲျခင္း၊ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ အေရးယူျခင္းမ်ဳိးလည္းလုပ္လာႏိုင္သည္။ အာဏာရျမန္မာအစိုးရကယင္းသို႔ ေအာက္လမ္းနည္းမ်ားသုံး၍ေခ်မႈန္းလာ လွ်င္ ရခိုင္လူထုႏွင့္ အစိုးရတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕လာႏိုင္သည္။ထိုသို႔ျဖစ္လာပါကရခိုင္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရခိုင္-ကုလားပဋိပကၡအပါအ၀င္ အျခား လွည့္ကြက္မ်ား ကိုလည္း သံုးလာႏိုင္ေသးသည္။ရခိုင္ႏွင့္ကုလားျပႆနာသည္ ရခိုင္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဗမာအစိုးရ ၏ ေဆးေကာင္း တစ္ခြက္၊လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလီေခၚကုလားမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏မည္သည့္ေနရာသို႔မွ်ေရႊ႕ေျပာင္းမည္မဟုတ္သလို၊ ရခိုင္တြင္မရွိမျဖစ္ထားမည့္ အသံုးအ၀င္ဆံုးလက္နက္ပင္ျဖစ္ေနသည္။ အထက္ပါ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား၊ နက္နဲသိမ္ေမြ႕မႈမ်ားကို အသိဥာဏ္ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္မွာ ရခိုင္တစ္ပါတီတည္းသာ ျဖစ္သင့္သည္။ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုမူ ပါတီညီလာခံမ်ား ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သန္႔စင္မႈရေပလိမ့္မည္။ေပါင္းစည္းမည္ဟု ကမၻာသိေက်ညာၿပီး၊မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစေနၿပီး မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိုးႏွက္ခ်က္အေၾကာင္းျပ၊ဟိုအေၾကာင္းျပ သည္အေၾကာင္းျပလုပ္ေနလွ်င္ ရခိုင္တမ်ဳိးသားလံုး သိကၡာက်ေအာင္လုပ္ျပေနျခင္းဟုသာ ျပည္သူမ်ားက ယူဆလာၾကၿပီး ႏိုင္ငံအလယ္၌ အရွက္ရဖြယ္သာ ျဖစ္ၾကရေပမည္။ ဤသို႔လုပ္ေနမည့္အစား စကထဲကပင္ ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းခဲ့သင့္ပါသည္။ လက္ထပ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ရခါမွ လင္မယားမဟုတ္ေသးဟုမလုပ္သင့္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ပါတီေပါင္းစည္း၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးကို ရခိုင္အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ခရီးအတြက္ ႀကိဳဆိုသည္။ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံသည္။ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား မိမိထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာလုိမႈ တစ္ခုတည္းကို ၾကည့္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသြင္ ေဆာင္ထိုးႏွက္ေနမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ပ်က္ျပား ေစသျဖင့္ ထိုလုပ္ရပ္ အား ျပင္းထန္စြာရႈတ္ခ်သည္။စပ္ကူးမတ္ကူးကာလတြင္ ႏွစ္ပါတီၾကား၌ေဆြးေႏြးစရာမ်ားရွိက သတ္မွတ္အစည္းအေ၀းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားေဆြးေႏြး၍ျဖစ္ေစညွိႏိႈင္းသင့္ပါသည္။ တမ်ဳိးသားလံုး အရွက္ရ ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ စိတ္ခံစားမႈကိုေရွ႕တန္းတင္မေျဖရွင္းသင့္ေပ။ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီကို ဦးေဆာင္မည့္ သူမ်ားတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိလ်င္လည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ ေရြးခ်ယ္ၾက ေပလိမ့္ မည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းအလုပ္မွာ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီ(ANP)၏ လုပ္ငန္းစဥ္ သာျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္ျပည္သူ လူထု၏ ဆႏၵအရ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရလည္း ေကာင္း ေပါင္းစည္းမႈကို မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ၾက ရေပေတာ့မည္ဟု ေရးသား လိုက္ရပါသည္။ 

လွထြန္းစိန္

0 comments: