Pages

Monday, December 30, 2013

က်ဳိးပ်က္သြားသည့္ အေနာက္တံခါး

ဥေရာပတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္သည္႕ နာဇီ၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္လာျခင္းမွာ ထိုကိစၥေၾကာင္႕ပင္ျဖစ္သည္ မ်ဳိးျခားတို႔ အေရးသည္ တားႏိုင္ရန္မလြယ္ေတာ့သျဖင့္ ထားႏိုင္ရန္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္ အဂတိတရားကို လက္ကိုင္ထားကာ အနာဂတ္သည္ ၎တို႔ျမင္ရသည့္ အရာမဟုတ္ . . . အေနာက္တံခါး လုံၿခဳံေရးဆိုလွ်င္ ရခိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ နယ္ျခား ေဒသ လူ၀င္ လူထြက္ ျပႆနာကို ေဖာ္ၫႊန္ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားတိုင္းက သိ ၾကသည္။ ရခိုင္ သမိုင္းတြင္ ဘေဂၤါေဒသ ၁၂နယ္ကို ထိန္းသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ရခိုင္ ဘုရင္က ၎င္း၏ စိတ္အခ်ရဆုံးသား ေတာ္၊ ညီေတာ္မ်ားကိုသာ ခန္႕ထားေလ့ ရိွသည္။ စစ္သည္ အင္အား အေတာင့္တင္း ဆုံးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္ တစ္ဆူပမာ အင္အားႀကီး မား ျခင္းေ ၾကာင့္ သမိုင္းတြင္ အေနာက္ ဘုရင္ဟု ေရးသားခဲ့ သည္အထိ ထင္ရွား လွသည္။ ရခိုင္တို႔ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည့္ ဘေဂၤါ ၁၂နယ္ သည္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ အေရးပါ လွသည္။ ထိုေဒသမွ ဖမ္းဆီးေခၚေ ဆာင္ လာသူမ်ား ကို ၁၆/၁၇ရာစုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ယ္လာသည့္ ကၽြန္ေစ်းကြက္ တြင္ ေရာင္းခ်သည္မ်ား ရိွသကဲ့သို႔ ဘုရား ကၽြန္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာလုပ္ ငန္းႏွင့္ နန္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း အသုံးျပဳ သည္မ်ား လည္းရိွ ခဲ့သည္။


ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူ မ်ားကို အေရအတြက္ႏွင့္ တကြေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ရၿပီး နန္းတြင္း အစီအမံျဖင့္ အစီအ စဥ္တက် ခဲြေ၀အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟု သိရိွရ သည္။ ဖမ္းဆီးလာသူမ်ား အနက္ မွ ပညာတတ္မ်ား၊ သန္မာသည့္ ကၽြန္မ်ားကိုနန္း တြင္း အသုံးျပဳရန္ခ်န္ထားၿပီး က်န္သည့္ ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္ေစ်း ကြက္ တြင္ ေရာင္းခ်ရာေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္တို႕က လာေရာက္၀ယ္ ယူၾကၿပီး ၎င္းတို႕ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ အသန္မာဆုံး ကၽြန္တစ္ေယာက္၏ ေပါက္ေစ်းသည္ ၃၅က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ၁၇ ရာစုအတြင္း အထင္ရွား ဆုံး ကၽြန္ေစ်းကြက္အျဖစ္ တည္ရိွခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္တို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘုရင္က သြားေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမွ ရခိုင္ ေဒသတြင္းသို႕ ယခုေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ား တြင္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ လာျခင္း ေၾကာင့္ ရခိုင္တို႔က အေနာက္ တံခါးလုံၿခဳံ ေရးဟူသည့္ စကားကိုအေလးထားေျပာ လာၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ … ၁၈၂၄ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာတို႔ စစ္ရႈံးသြားသည့္အခါ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီသည္ အဂၤလိပ္တို႔ ပထမဆုံး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရခိုင္ကို သိမ္းပိုက္ ၿပီးေနာက္ မ်ားျပား လွသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ လူဦးေရလုံ ေလာက္မႈမရိွသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရ သျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ဘေဂၤါနယ္မွ ဘဂၤါလီအမ်ားအျပား ကို ေမယုလြင္ျပင္ တစ္ ေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေစျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ အမ်ားအျပား ယာယီလုပ္သားအျဖစ္ စတင္ ေရာက္ရိွ လာသည္။ ေရေျမအေန အထားေကာင္းသည့္ ေဒသျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ၾကာလာသည့္ အခါအေျခခ်ေန ထိုင္သူမ်ား ျပားလာသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ႕ဆန္ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား ခဲ့ရာ ရခိုင္ ေဒသအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လာၾကသည့္ ဘေဂၤါေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ မ်ားျပား လာခဲ့ျပန္ သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အတြက္အသုံးခ် ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွ လူမ်ဳိးမ်ား ပို၍ပင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရိွလာခဲ့ ရာ ရခိုင္သမိုင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ““စုၿပဳံ ေရာက္ရိွလာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား””ဟူ၍ အဂၤလိပ္လို ေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ ေရးသား သတိေပး တင္ျပသည္အထိျဖစ္ ခဲ့ေပသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ ပါတီမ်ား အတြက္ သတိျပဳစရာပင္။ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ရာတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္နိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းကို ႏိုင္ငံေရး ကစားသည့္ အျပင္ နယ္ ျခားမွ အတားအဆီး မရိွ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးကာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္အတြင္း ကိုယ္အသာစီး ရဖို႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမင္ရေပါင္းမ်ား ေနေပ သည္။ ယေန႕တိုင္လည္း ၾကားေနရ ဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႕ႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွား သည့္ ထိပ္တန္း ပါတီႀကီးမ်ား ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ကို ကစား ၾကရန္ ျပင္ဆင္ စည္း႐ုံးေနသည္ကို ၾကား ေနရသည္။ ရခိုင္အေရး အေပၚ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ရိွေနၾကခ်ိန္တြင္ ထိုပါတီႀကီးမ်ားက ေရငုံႏႈတ္ပိတ္၊ ခပ္မဆိတ္ ေနၾကသည္မွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဟု ေျပာရန္ပင္ မလိုေတာ့ေခ်။ ရခိုင္ေဒသ၏ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေရးတြင္ အေနာက္တံခါး လုံၿခဳံေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံထားသည့္ အုတ္တံတိုင္းအျဖစ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း သည္လည္း အေရးပါခဲ့ေပသည္။ ထိုတံတိုင္းက ျပည္မအတြက္ မ်ား စြာအေရးပါသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈလည္းျဖစ္ ေပသည္။ ၎တို႕ကသာ ထိုကဲ့သို႔ ေတာင့္ခံမထားႏိုင္လွ်င္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို မသိႏိုင္ေခ်။ သို႕ေသာ္ ထိုတံတိုင္းကို မၾကာခဏ ၿဖဳိခြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စား ၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အရာ ရာတြင္ ေငြျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးသည့္ ေခတ္ကာလမ်ားက အဆုံးမသတ္ေသး သျဖင့္ အဂတိလိုက္ စားၾကသူ မ်ား ေၾကာင့္ အေနာက္ တံခါးလုံၿခဳံမႈသည္ ခံႏိုင္ရည္ မရိွေတာ့ရာ သမိုင္းတြင္အတိမ္း အေစာင္း မ်ား ျဖစ္လာ မည့္ အနာဂတ္ကို တစ္ေန႔ တြင္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိး ေရးျပႆနာေၾကာင့္ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ ေရးမွာလည္း ပိုမိုခက္ခဲ လာေပ သည္။ တစ္ခ်ိန္က အတူေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အတြင္း အင္အား ခ်ိန္ခြင္ညႇာကို ညိႇႏိုင္ သည့္ သူတို႕နည္း၊ သူတို႕ဟန္ျဖင့္ရပ္ တည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၏ မမွ်မတ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါး ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕မွာလည္း အမွန္တကယ္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ လုပ္ငန္းထက္ ထိုလုပ္ငန္းကို အေၾကာင္းျပကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္အသက္အေမြးေနသူမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး အစြန္း ေရာက္ သူမ်ားက အမ်ားအျပားပင္။ ၎င္း တို႔အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္၍ မရေအာင္ ျဖစ္လာ သည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလက ရန္ကုန္မွ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအား ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုက ရခိုင္ေဒသတြင္း အေျခ အေနကို စစ္တမ္းျပဳစု တင္ျပခိုင္းရာ စာရင္းျပဳစုသူမ်ားကို ျပည္တြင္းအဖဲြ႕ အစည္း မွ တာ၀န္ရိွသူက ႏိုင္ငံျခားက လုိုခ်င္ေသာ အေနအထားအတိုင္းရေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ တစ္ခါတည္း လမ္းၫႊန္လိုက္ သည္ဟုဆို၏။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္ထက္ သတင္းမွား မ်ားက ကမၻာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးေနသူမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ေငြေနာက္လိုက္ သည့္ အလိုေတာ္ရိ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေပသည္။ ထိုသို႕ေသာ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား သာမက ၀န္ထမ္း မ်ားထဲမွ အဂတိ လိုက္စားသူမ်ား ေၾကာင့္လည္း တိုင္းရင္းသားတို႕အတြင္း နာၾကည္းစရာ မ်ားျဖစ္လာ သည္ဟု သိရသည္။ တင္းမာ သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံစိတ္ ခ်ရသည့္ ေျမျပန္႕သို႕ေရာက္ေအာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မထဲသို႔ ေရာက္ေအာင္ အေနာက္တံခါးမွ ၀င္ေရာက္လာသူ အမ်ားအျပားက ေငြေၾကး အေျမာက္အျမားသုံးကာ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကံစည္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္မသို႕၀င္ရန္အတြက္ ၀င္ေပါက္ မ်ားက အမ်ားအျပားရိွရာ ထို၀င္ေပါက္ မ်ားမွ တသြင္သြင္ ၀င္ေရာက္ လာမႈမ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သတင္းမ်ားအရ သိႏိုင္ေပသည္။ ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္ သူမ်ားသည္ လူသူနည္းပါးသည့္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ စတင္ ေနထိုင္ၾကၿပီးမွ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ အဆင့္ဆင့္ တက္လာၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပထမဦးစြာ ၎တုိ႕ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဘာသာေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ အေျခခ် ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ထို႕အတူ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒုံ၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ဘားအံ တို႕တြင္လည္း အေတာ္ပင္ ၀င္ေရာက္ေန ထိုင္လာၾကေပသည္။ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား ရိွၿပီးသားျဖစ္ သျဖင့္ အေနရ အထိုင္ရ ေခ်ာင္ပုံ ရသည္။ မၾကာခင္က သတင္းစာမ်ားတြင္ ပုသိမ္-မုံ႐ြာ လမ္း မႀကီးမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း ပါရိွလာရာမည္မွ် လြတ္ထြက္ သြားသည္ကို မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုလမ္း ေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အမ်ား အျပားရိွပုံရသည္။ ထို႕အတူ ထိုင္းဘက္သို႕ အေရာက္ သြားၿပီး မွ ျမ၀တီမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ ၀င္လာသူမ်ားမွာလည္း အမ်ား အျပားျဖစ္ေၾကာင္းသိရျပန္သည္။ နယ္ျခား ေဒသ တြင္ အေျခခ်ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ကပင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္ကို ၾကားရေပသည္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးအတြက္သာ စဥ္းစားျခင္းထက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အေရးဆိုသည္ကို စဥ္းစားဖို႕ ေတာ့လိုေပသည္။ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ ဆိုသည္မွာ တစ္ျပည္နယ္တည္း တည္တံ့ ရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တည္တ့ံႏိုင္ေရးႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေန ေပသည္။ အျမင္က်ဥ္းဖို႔ မသင့္ေပ။ မၾကာခင္က ကေလး၊ မုံရြာဘက္တြင္ အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးရမိျပန္ရာ ပလက္၀မွ တစ္ဆင့္ အိႏိ္ၵယဘက္မွ ပတ္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္လည္း အေတာ္ ပင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၿပီး ျဖစ္ေနသည္ ကိုသိ ရိွႏိုင္သည္။ ထို႕အတူ ေရႊလီဘက္ အထိတက္ကာ တ႐ုတ္နယ္ဘက္တြင္ စီးပြားသြားရွာၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း အေျခခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ထြက္ရာ ဖားကန္႕တြင္ အေျခခ်ျခင္းတို႔ကို လည္း ေတြ႕ရသည္။ ဖားကန္႔တြင္ ႏိုင္ငံစုံမွ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံသည္ မည္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္မွမရိွဘဲ စိတ္ ႀကိဳက္ေနထိုင္ စီးပြား ရွာႏိုင္သည့္ ေနရာဟု သိရသည္။ ဤဟိုတယ္မွာ တည္းခိုလွ်င္ ေနထိုင္မႈ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အၿပီးတိုင္ တာ၀န္ယူေပးသည္ ဟူသည့္ ဟိုတယ္မ်ား ပင္ရိွသည္ဟု သိရသည္။ ဤေနရာထက္ လုံၿခဳံေသာေနရာ မရိွႏိုင္ ေတာ့ေခ်။ အသားထဲက ေလာက္ေကာင္မ်ားက အ မ်ားသား။ အဂတိလိုက္စားမႈကို မၿဖဳိႏိုင္ သေရြ႕ မည္သည့္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေကာင္း ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေခ်။ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တက္လာသည့္ သမၼတ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေျပာမ်ားေနသည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို အျပဳတ္တိုက္ေရးပင္ျဖစ္ သည္။ ထင္ရွားသည့္ အရာရိွႀကီးမ်ားပါ အျပစ္ေပး ခံရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ေအာက္ေျခက အဂတိလိုက္စား သူဆို သည္မွာ အဆင့္ဆင့္ ပသေနရျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေပရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နမူနာယူစရာပင္။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀မ္းေရးအတြက္ ထင္းခုတ္သူက အျပစ္ေပး အေရးယူခံရ ေသာ္လည္း တစ္ေတာလုံး တစ္ေတာင္လုံး အေျပာင္ရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မွာ ဟန္မ ပ်က္ေနႏိုင္ၿပီး ၎တို႕အတြက္ ဥပေဒက အက်ဳံးမ၀င္သလိုမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။ ရခိုင္ေဒသမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား အတြက္ အစိုးရယာဥ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္း ယူနီေဖာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ၀န္ထမ္း မ်ားကိုယ္တိုင္က ခိုးထုတ္ေပးမႈမ်ား ပင္ရိွ ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္မခ်မ္းသာ စရာျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္သို႔ အမ်ားအျပားပင္ ၀င္ေရာက္လာရာ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ေရာက္လွ်င္ လြတ္ ေျမာက္နယ္ေျမ ေရာက္ၿပီဟု သတ္မွတ္ၾက သည္ဟုသိရသည္။ ရန္ကုန္သည္ ေငြေပးလွ်င္ အကုန္ၿပီးသည့္ ေနရာဟု သိထားပုံ ရသည္။ ကားမ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ား၊ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ေနသည့္ အေပၚ အစိုးရက စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်ကာလုပ္ ေဆာင္သင့္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စား ၾကပုံမေပၚ။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာ ႏွင့္ ေနရာအတြက္ လြန္ဆဲြပဲြမ်ားတြင္ အာ႐ံု မ်ားေနပုံရသည္။ ထိုအေျခအေနက တရားမ၀င္ ၀င္လာသူတို႕အတြက္ မ်က္ျဖဴ ဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ကာလပင္ျဖစ္ သည္။ တစ္ခ်ိန္ကဆိုလွ်င္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပင္လူနာအသြင္ျဖင့္ ေခၚလာသည္ အထိ အဖဲြ႕ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ စား ေသာက္ၾကသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရိွခဲ့သည့္သတင္းမ်ား စစ္ေတြတြင္ မၾကားခ်င္အဆုံး။ ရခိုင္တို႕က ေျမျပန္႔ ကလာသည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မရိွဟု ဆိုသည္။ သူတို႕က သူတို႕ေဒသတြင္ လက္ေတြ႕ ျမင္ေနရသည့္ အဂတိ လိုက္စား မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေ၀ဖန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း စိတ္ရင္း ေကာင္းရန္ေတာ့ လိုေပမည္။ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒက်င့္သုံးျခင္းရိွသည္ဟု အေျပာ မခံလိုလွ်င္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အမ်ဳိးသား စိတ္ဓာတ္ရိွစြာျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္းတန္းတူ စိတ္ဓာတ္၊ စာနာ စိတ္ ဓာတ္ ထားရိွရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ဂယ္ေပါက္ အမ်ား အျပားမွ ျပည္မအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို မည္ သို႕မွ် မထိမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီကာ ထိန္းသိမ္း ကာဆီးေပးခဲ့သည့္ အေနာက္ တံခါးသည္ က်ဳိးေပါက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈပင္။ သူတို႕ထိန္းေပးထားခဲ့သျဖင့္ လွ်ံ ထြက္မလာသည္ကို ေက်းဇူးမတင္၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တစ္ပုံတစ္ပင္ျဖင့္ လုပ္ခ်င္ တိုင္းလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တံခါး က်ဳိးေပါက္ ခဲ့ရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေပၿပီ။ တာက်ဳိးသြားသည္ႏွင့္ မျခားေတာ့ဘဲေနရာ အႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ သြားေပၿပီ။ သို႕တိုင္ေအာင္လည္း ဂ႐ုမမူဘဲ ေရာက္သည့္ေနရာ၊ ေရာက္ သည့္အရပ္တြင္ ေငြေပးကာ ေျဖရွင္း ခြင့္ ျပဳေနဦး မည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္သမိုင္းပညာ ရွင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားစု ၿပဳံ လွ်ံထြက္လာျခင္းပင္။ အေျဖရွာဖို႕ မလြယ္ေခ်။ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာ။ တစ္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ္႕ထဲမွအျပန္တြင္ တကၠစီ ငွားစီး လာရာ ေမာင္းသူမွာ သဃၤန္းကၽြန္း တြင္ ေနထိုင္သည့္အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဘာသာျခားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကားေပၚ တြင္ စကားေျပာမိၾကရင္းက သူ႕ထံမွစကား တစ္ခုၾကားရသည္။ သူက ““အခုတေလာ ဘာျဖစ္ေန သလဲ မသိပါဘူး ဆရာႀကီးရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ ဘယ္တုန္း ကမွ မေရာင္းရတဲ့ေစ်းနဲ႔ အိမ္ေတြ ေရာင္း ထြက္ေနတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အလုံး ၁၀၀ ေလာက္ေဆာက္ေနတာလည္း အကုန္ လုံးအခန္းကုန္ၿပီ၊ အရင္တုန္းက သိန္း ၁၀၀နဲ႔ေရာင္းမထြက္တဲ့အိမ္ဟာ အခုသိန္း ၃၀၀ေလာက္နဲ႔ ေရာင္းထြက္သြားတယ္။ တိုက္ ခန္း ေတြလည္း မေဆာက္ရေသးခင္ က ကုန္ေနၿပီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲက လာ၀ယ္ ၾကတာ””ဟု ေျပာသြား သည္။ သူက အေနၾကာလာသျဖင့္ သူလိုကိုယ္လို အ ေတြးျဖင့္ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမည္ ခံ၍ ၀ယ္ေပး ထားျခင္း ျဖင့္ လွ်ံထြက္လာ ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားအတြက္ အေျခခ်ႏိုင္ စရာရရိွမည္ မဟုတ္ပါလား။ က်န္တာ ေတြက လည္း ရန္ကုန္တြင္ေငြရိွလွ်င္ အခက္အခဲ မရိွႏိုင္။ ယေန႕ကမၻာတြင္ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံေနထိုင္သည့္ ကမၻာႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကဆဲမွာပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အ တြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အနာ ဂတ္အတြက္ စဥ္းစားေနရသည္။ ဥေရာပ တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သည့္ နာဇီ၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္လာျခင္းမွာ ထိုကိစၥေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးျခားတို႔ အေရး သည္တားႏိုင္ရန္ မလြယ္ ေတာ့သျဖင့္ ထားႏိုင္ရန္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ အဂတိတရားကို လက္ကိုင္ထားကာ အ နာဂတ္ သည္ ၎တို႔ျမင္ရသည့္ အရာမဟုတ္ဟူသည့္ အေတြးမ်ား လႊမ္းမိုးထား သူမ်ားအေပၚ မထိန္းႏိုင္ေသးသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ့ အေရးသည္လည္း ရင္ေလးစရာပင္။ ထို႕အတူ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အတြက္လည္း ရင္မေအး စရာပင္။ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) Photo: က်ဳိးပ်က္သြားသည့္ အေနာက္တံခါး – ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) ဥေရာပတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္သည္႕ နာဇီ၀ါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္လာျခင္းမွာ ထိုကိစၥေၾကာင္႕ပင္ျဖစ္သည္ မ်ဳိးျခားတို႔ အေရးသည္ တားႏိုင္ရန္မလြယ္ေတာ့သျဖင့္ ထားႏိုင္ရန္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္ အဂတိတရားကို လက္ကိုင္ထားကာ အနာဂတ္သည္ ၎တို႔ျမင္ရသည့္ အရာမဟုတ္ . . . အေနာက္တံခါး လုံၿခဳံေရးဆိုလွ်င္ ရခိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ နယ္ျခား ေဒသ လူ၀င္ လူထြက္ ျပႆနာကို ေဖာ္ၫႊန္ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားတိုင္းက သိ ၾကသည္။ ရခိုင္ သမိုင္းတြင္ ဘေဂၤါေဒသ ၁၂နယ္ကို ထိန္းသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ရခိုင္ ဘုရင္က ၎င္း၏ စိတ္အခ်ရဆုံးသား ေတာ္၊ ညီေတာ္မ်ားကိုသာ ခန္႕ထားေလ့ ရိွသည္။ စစ္သည္ အင္အား အေတာင့္တင္း ဆုံးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္ တစ္ဆူပမာ အင္အားႀကီး မား ျခင္းေ ၾကာင့္ သမိုင္းတြင္ အေနာက္ ဘုရင္ဟု ေရးသားခဲ့ သည္အထိ ထင္ရွား လွသည္။ ရခိုင္တို႔ လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည့္ ဘေဂၤါ ၁၂နယ္ သည္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ အေရးပါ လွသည္။ ထိုေဒသမွ ဖမ္းဆီးေခၚေ ဆာင္ လာသူမ်ား ကို ၁၆/၁၇ရာစုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ယ္လာသည့္ ကၽြန္ေစ်းကြက္ တြင္ ေရာင္းခ်သည္မ်ား ရိွသကဲ့သို႔ ဘုရား ကၽြန္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာလုပ္ ငန္းႏွင့္ နန္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း အသုံးျပဳ သည္မ်ား လည္းရိွ ခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူ မ်ားကို အေရအတြက္ႏွင့္ တကြေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ရၿပီး နန္းတြင္း အစီအမံျဖင့္ အစီအ စဥ္တက် ခဲြေ၀အသုံးခ်ခဲ့သည္ဟု သိရိွရ သည္။ ဖမ္းဆီးလာသူမ်ား အနက္ မွ ပညာတတ္မ်ား၊ သန္မာသည့္ ကၽြန္မ်ားကိုနန္း တြင္း အသုံးျပဳရန္ခ်န္ထားၿပီး က်န္သည့္ ကၽြန္မ်ားကို ကၽြန္ေစ်း ကြက္ တြင္ ေရာင္းခ်ရာေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္တို႕က လာေရာက္၀ယ္ ယူၾကၿပီး ၎င္းတို႕ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ အသန္မာဆုံး ကၽြန္တစ္ေယာက္၏ ေပါက္ေစ်းသည္ ၃၅က်ပ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ရခိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ၁၇ ရာစုအတြင္း အထင္ရွား ဆုံး ကၽြန္ေစ်းကြက္အျဖစ္ တည္ရိွခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္တို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘုရင္က သြားေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမွ ရခိုင္ ေဒသတြင္းသို႕ ယခုေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ား တြင္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ လာျခင္း ေၾကာင့္ ရခိုင္တို႔က အေနာက္ တံခါးလုံၿခဳံ ေရးဟူသည့္ စကားကိုအေလးထားေျပာ လာၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ … ၁၈၂၄ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာတို႔ စစ္ရႈံးသြားသည့္အခါ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီသည္ အဂၤလိပ္တို႔ ပထမဆုံး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရခိုင္ကို သိမ္းပိုက္ ၿပီးေနာက္ မ်ားျပား လွသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ လူဦးေရလုံ ေလာက္မႈမရိွသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရ သျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ဘေဂၤါနယ္မွ ဘဂၤါလီအမ်ားအျပား ကို ေမယုလြင္ျပင္ တစ္ ေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေစျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လူဦးေရ အမ်ားအျပား ယာယီလုပ္သားအျဖစ္ စတင္ ေရာက္ရိွ လာသည္။ ေရေျမအေန အထားေကာင္းသည့္ ေဒသျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ၾကာလာသည့္ အခါအေျခခ်ေန ထိုင္သူမ်ား ျပားလာသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ႕ဆန္ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွား ခဲ့ရာ ရခိုင္ ေဒသအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လာၾကသည့္ ဘေဂၤါေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ မ်ားျပား လာခဲ့ျပန္ သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အတြက္အသုံးခ် ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွ လူမ်ဳိးမ်ား ပို၍ပင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရိွလာခဲ့ ရာ ရခိုင္သမိုင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ““စုၿပဳံ ေရာက္ရိွလာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား””ဟူ၍ အဂၤလိပ္လို ေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ ေရးသား သတိေပး တင္ျပသည္အထိျဖစ္ ခဲ့ေပသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ ပါတီမ်ား အတြက္ သတိျပဳစရာပင္။ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ရာတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို ခုတုံးလုပ္ျခင္းသည္ အလြန္နိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းကို ႏိုင္ငံေရး ကစားသည့္ အျပင္ နယ္ ျခားမွ အတားအဆီး မရိွ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးကာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္အတြင္း ကိုယ္အသာစီး ရဖို႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမင္ရေပါင္းမ်ား ေနေပ သည္။ ယေန႕တိုင္လည္း ၾကားေနရ ဆဲျဖစ္သည္။ ယေန႕ႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွား သည့္ ထိပ္တန္း ပါတီႀကီးမ်ား ပင္လွ်င္ ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ကို ကစား ၾကရန္ ျပင္ဆင္ စည္း႐ုံးေနသည္ကို ၾကား ေနရသည္။ ရခိုင္အေရး အေပၚ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ ရိွေနၾကခ်ိန္တြင္ ထိုပါတီႀကီးမ်ားက ေရငုံႏႈတ္ပိတ္၊ ခပ္မဆိတ္ ေနၾကသည္မွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဟု ေျပာရန္ပင္ မလိုေတာ့ေခ်။ ရခိုင္ေဒသ၏ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေရးတြင္ အေနာက္တံခါး လုံၿခဳံေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားတို႔၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံထားသည့္ အုတ္တံတိုင္းအျဖစ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း သည္လည္း အေရးပါခဲ့ေပသည္။ ထိုတံတိုင္းက ျပည္မအတြက္ မ်ား စြာအေရးပါသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈလည္းျဖစ္ ေပသည္။ ၎တို႕ကသာ ထိုကဲ့သို႔ ေတာင့္ခံမထားႏိုင္လွ်င္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို မသိႏိုင္ေခ်။ သို႕ေသာ္ ထိုတံတိုင္းကို မၾကာခဏ ၿဖဳိခြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စား ၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အရာ ရာတြင္ ေငြျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးသည့္ ေခတ္ကာလမ်ားက အဆုံးမသတ္ေသး သျဖင့္ အဂတိလိုက္ စားၾကသူ မ်ား ေၾကာင့္ အေနာက္ တံခါးလုံၿခဳံမႈသည္ ခံႏိုင္ရည္ မရိွေတာ့ရာ သမိုင္းတြင္အတိမ္း အေစာင္း မ်ား ျဖစ္လာ မည့္ အနာဂတ္ကို တစ္ေန႔ တြင္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိး ေရးျပႆနာေၾကာင့္ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ ေရးမွာလည္း ပိုမိုခက္ခဲ လာေပ သည္။ တစ္ခ်ိန္က အတူေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အတြင္း အင္အား ခ်ိန္ခြင္ညႇာကို ညိႇႏိုင္ သည့္ သူတို႕နည္း၊ သူတို႕ဟန္ျဖင့္ရပ္ တည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၏ မမွ်မတ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုး၀ါး ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕မွာလည္း အမွန္တကယ္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ လုပ္ငန္းထက္ ထိုလုပ္ငန္းကို အေၾကာင္းျပကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္အသက္အေမြးေနသူမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး အစြန္း ေရာက္ သူမ်ားက အမ်ားအျပားပင္။ ၎င္း တို႔အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္၍ မရေအာင္ ျဖစ္လာ သည္။ မၾကာေသးေသာ ကာလက ရန္ကုန္မွ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအား ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုက ရခိုင္ေဒသတြင္း အေျခ အေနကို စစ္တမ္းျပဳစု တင္ျပခိုင္းရာ စာရင္းျပဳစုသူမ်ားကို ျပည္တြင္းအဖဲြ႕ အစည္း မွ တာ၀န္ရိွသူက ႏိုင္ငံျခားက လုိုခ်င္ေသာ အေနအ

ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

0 comments: